B1-Kursus

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:
SVS-L AS Koolituskeskus
Reg. nr:  10107667
Juriidiline aadress:  Linda 3, Jõhvi EE 41535
Tegevusaadress: Metsapargi 16, Kohtla-Järve EE 30324
telefon: 335 0756
2. Õppekava nimetus:
Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
3. Õppekavarühm
(Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): „Võõrkeeled ja –kultuurid“, „Eesti keel võõrkeelena“.
4. Õppe kogumaht:
(akadeemilistes tundides):  Sõltuvalt testi ja vestluse tulemustest:
190 tundi: millest 140 on auditoorne töö ja 50 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument
A.-R. Hausenberg, M. Ilves jt „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus“,
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. On vajalik isiku õppimise sooviavaldus või tööandja suunamiskiri.
Õpingute alustamise tingimused
Koolitustele eelneb koolitatavate keeleoskustaseme hindamine testi abil või soovituslik on eelnev A2-taseme eksami sooritamine.
7. Õppe eesmärk:
Keeleõppe eesmärk on arendada õppija keeleoskust, et õppija  tuleb toime iseseisva suhtlemisega ühiskonnas ning suudab konkureerida tööjõuturul.
Õppija omandab edasiseks õppimiseks vajalikud oskused, mis tõstavad enesekindlustunnet eesti keele õppimise tulemusena suhtlemise vallas.
Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada eesti keeles lihtsamaid lauseid ja tekste, on võimeline hakkama saama suhtlemisega igapäevaelu situatsioonides, tal on algteadmisi eesti grammatika valdkonnas ning on ta ette valmistatud eesti keele B1 taseme eksamiks.
Ülesanded

 • luua õppijate vajadustele vastav õpikeskkond isiksuse mitmekülgseks arenguks ja tagada õppuritele võimalus eesmärgipäraselt ja keskkonna toel keelt juurde õppima;
 • arendada keeleoskust piisavas ulatuses: B1-taseme keeleoskaja tuleb toime igapäevaelus

korduvate eesti keelt nõudvate olukordadega, et muukeelses sotsiaalses keskkonnas iseseisvalt toimida mitmesugustes kontekstides suhelda ja end mõistetavaks teha, arendada keeleoskust, et mõista ja tõlgendada võõrkeeles esitatud teksti,materjali, infot ning suhelda eesmärgipäraselt nii kõnes kui kirjas:

 • info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
 • esitada oma vaatenurka või arvamust sõprade ringis toimuvas vabas mõttevahetuses; arusaadavalt väljendada oma jutu peamist mõtet; paindlikult kasutada lihtsaid keelevahendeid, et väljendada vajalikku; osaleda vestluses või mõttevahetusest;
 • oskab anda tagasisidet ning lisada omapoolseid seisukohti ja järeldusi, aidates sel kombel kaasa arutelu edenemisele; suudab oskuslikult siduda oma juttu teiste omaga.

8. Õpiväljundid:

 • Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.
 • Loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel: ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne

ilukirjandus.

 • Mõistab pikemate tekstide peamist mõtet ja otsib temale olulist või tuttavat
 • Tutvustab ennast ja oma eriala eesti keeles, vastab küsimustele, esitab ise samalaadseid küsimusi, küsib infot, palub selgitusi, teeb
 • Kirjeldab oma haridust, isikuomadusi, töökogemusi, toimuvat, sündmusi, tähtsaid
 • Suhtleb temale tuttavatel teemadel, avaldab oma arvamust, analüüsib ja võrdleb, väljendab emotsioone.
 • Kirjutab isiklikke kirju, lihtsamaid tekste, teateid, täidab ankeete, koostab plaane ning annab edasi

9. ÕPPE SISU:

 • Haridus ja töö
 • Elukutse, amet ja töö
 • Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne ja tervis
 • Vaba aeg ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused
 • Majandus- ja õigussuhted
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused
 • Eesti keele grammatika: foneetika, käändsõnad, pöördsõnad, muutumatud sõnad, lauseõpetus, tuletusõpetus, õigekiri

10. Õppemeetodid:
Õppegruppides luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri võimalike suhtlusprobleemide ületamist. Õppijatel on võimalus vabalt ideid ja arvamusi avaldada, keeletundides on sõbralik õhkkond, kus kõigi õpistiilidega arvestatakse. Kursusel kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppe meetodeid. Keeleõppimist nähakse toreda mänguna, kus positiivne tagasiside saadakse kohe.
Aktiivõppe meetodid aitavad õppuritel aktiivselt osaleda õppeprotsessis. Kasutatakse palju rolli-, suhtlus-, sõnavara-, mälu-, arvamus- ja fantaasiamänge, et taas luua tegelikus elus ettetulevaid situatsioone. Õppemetoodikat täpsustame vastavalt iga õpilase isikupärale, tema varasematele keele- ja kultuuriteadmistele ning kogemustele:

 • kõikidel õpilastel on võimalus arendada oma osaoskusi: kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskust;
 • koolitatavatel võimalus töötada kas iseseisvalt, paaris või terve rühmaga;
 • kõik koolitatavad saavad rääkida eesti keeles, vastata õpetaja küsimustele ja esitada oma küsimusi;
 • toimub sõnavara  laiendamine  diskussioonide  ja  reaalses  elus  ettetulevate  situatsioonide kaudu;
 • meedia- ja  autentsete  audiovisuaalsete  materjalide  kasutamine  (ajaleheartiklid,  uudised, filmid).

11. Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppekeskkonnana mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad.
SVS-L Koolituskeskus viib läbi õpet ja ümberõpet täiskasvanutele: eraisikutele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajatele, haridus- ja meditsiinitöötajatele.
Oma tegevust alustas koolituskeskus 1996. aastal. Koolitust viiakse läbi 24 erialal. Mitmetel erialadel viiakse läbi teadmiste ja oskuste autoriseeritud sertifitseerimist, mis on aktsepteeritav ka Euroopa Liidu riikides.
SVS-L Koolituskeskus viib läbi koolitusi Ida-Virumaa suuremates linnades: Kohtla-Järvel, Jõhvis, Kiviõlis, Sillamäel ja Narvas.
Õppehoones on kümme kaasaegselt sisustatud õppeklassi ja kolm arvutiklassi. Kõik õppeklassid on komplekteeritud toolide ja laudadega vähemalt 15 osalejale. Klassiruumid on varustatud tahvli ja grafoprojektoriga, olemas on teler ja kaamera. Õppeklassides on võimalik kasutada grafo- ja multiprojektorit, audio-ja videotehnikat ja interneti võimalus.
Kooliruumides on kaasaegsed, ohutud, avamist ja tuulutamist võimaldavad aknad. Lisaks on tagatud optimaalne loomulik valgustus. Õpperuumid on ohutud ja vastavuses mõõtmete, sisustuse ja tingimuste osas õpperuumis läbiviidava tegevuste jaoks. Igal korrusel on kaks tualettruumi. Õppehoones on võimalus kasutada õppepauside ajal söögituba üldpinnaga 65m². Söögitoa vahetus läheduses on pesemisruum, kus on enne sööki võimalik pesta ja kuivatada käsi.
Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade
arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
12. Õppematerjalide loend:
Baasõpikud

Mare Kitsnik  "Eesti keele õpik B1, B2", Trükk: AS Pakett, Tallinn 2012

Õppematerjalid
M.Sooneste. „Vestleme igapäevastest asjadest“ Varrak. 1999
Toom Õunapuu RÄÄGIME RIIGIKEELT. Eesti keele tunnid edasijõudnutele. Kirjastus
„Koolibri”, 2001
H.Pajupuu, P.Reins. „Eesti keele harjutustest“
Aino Siirak "Eesti keele grammatika tabelites", Kirjastus Pangloss, 1998
http://www.eki.ee/dict/evs  http://www.efant.ee  
http://web.meis.ee/testest/repository.php?ref_id=411&cmd=render&rep_frame=1        testimiskeskkond  http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
13. Nõuded kursuse lõpetamisel:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 112 kontakttunnis ja vähemalt viie (5) iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele (vähemalt "rahuldav"), s.t vastavalt hindamiskriteeriumidele.
Kokku on võimalik testi eest saada 100 punkti. Iga osa annab 25 punkti. Test loetakse sooritatuks, kui testitav saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast ning ühegi osa tulemus ei ole 0 punkti Õpitulemusi hindab eesti keele õpetaja. Hindamisel arvestatakse:

 • Omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;
 • Põhjendatust ja loogilisust;
 • Iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;
 • Oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;
 • Vastuste õigust, vigade arvu ja liiki;

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:90-100%. – 5 (väga hea)Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitavaõppe aluseks olevatele taotlevatele õpitulemustele täielmääral või ületab neid. Õppija vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmne omandatu iseseisev rakendamine75-89% - 4 (hea)kui õppija suulineja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest60-74% - 3 (rahuldav)kui õppija oskuses on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajabjuhendamist ja suunamist25-59% - 2(mitterahuldav)kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.0-24% - õppijal puuduvad nõutavad teadmised ja oskuses ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub

 • Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul,

 • kui õpitulemusi ei saavutatud - test loetakse sooritatuks, kui testitav saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast ning ühegi osa tulemus ei ole 0 punkti – muidu väljastatakse Tõend kursuse lõppemise kohta
 • kui õppija on osalenud vähem kui 80% õppetundidest, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest, tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
 • Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

 Eesti keele kui teise keele õpetaja või eesti filoloogi haridus magistritasemel või pikaaegset eesti keele kui võõrkeele õpetamise kogemust. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.
Periood: vaata kursuse kalender
http://www.svsl.edu.ee/calender       koolitusrühm avatakse kui on piisavalt registreerujaid

Koolituse maksumus:  vaata kursuse kalender
http://www.svsl.edu.ee/calender