A2-Kursus

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus:
SVS-L AS Koolituskeskus
Reg. nr:    10107667
Juriidiline aadress:   Linda 3, Jõhvi EE 41535
Tegevusaadress:      Metsapargi 16, Kohtla-Järve EE 30324
telefon:    335 0756
2. Õppekava nimetus:
Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus
3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):
„Võõrkeeled ja –kultuurid“, „Eesti keel võõrkeelena“.
4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):  Sõltuvalt testi ja vestluse tulemustest:
200 tundi: millest 150 on auditoorne töö ja 50 tundi iseseisvat tööd
5. Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
Ilves „Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“
6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Isikud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega. On vajalik isiku õppimise sooviavaldus või tööandja suunamiskiri.

Õpingute alustamise tingimused

Koolitustele eelneb koolitatavate keeleoskustaseme hindamine testi abil
7. Õppe eesmärk:
Luua eeldused eesti keele omandamiseks A2-tasemel
8. Õpiväljundid. Kuuldu mõistmine:
Mõistab  selgelt  ja  aeglaselt  hääldatud  fraase  jm  väljendeid,  mis  seostuvad  esmatähtsate eluvaldkondadega (nt algeline isiku- ja pere teave, sisseostud, kodukoht, töö).

Loetu mõistmine

Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid ja rahvusvahelise levikuga sõnu

Üldine rääkimisoskus

Oskab lihtsal viisil kirjeldada ja tutvustada inimesi, elu- ja töötingimusi ning igapäevatoiminguid; sõnastada, mis meeldib, mis mitte jne; tekst moodustub lihtsate sidesõnadega seotud lihtfraasidest ja lausetest. Oskab tervitada ja pöörduda, kasutades lihtsaid igapäevaseid viisakusväljendeid

Üldine kirjutamisoskus

Oskab kirjutada lihtsamaid fraase ja lauseid, ühendades neid lihtsate sidesõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest. Oskab kirjutada lühikesi lihtsaid sõnumeid, mis puudutavad talle vajalikke asju.
9. ÕPPE SISU:

 • Haridus ja töö
 • Elukutse, amet ja töö
 • Teenindus
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht
 • Enesetunne ja tervis
 • Vaba aeg ja meelelahutus
 • Sisseostud, hinnad
 • Söök ja jook
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused
 • Majandus- ja õigussuhted
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused
 • Eesti keele grammatika: foneetika, käändsõnad, pöördsõnad, muutumatud sõnad, lauseõpetus, tuletusõpetus, õigekiri

10. Õppemeetodid:
Õppegruppides luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond, mis toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri võimalike suhtlusprobleemide ületamist. Õppijatel on võimalus vabalt ideid ja arvamusi avaldada, keeletundides on sõbralik õhkkond, kus kõigi õpistiilidega arvestatakse. Kursusel kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ning aktiivõppe meetodeid. Keeleõppimist nähakse toreda mänguna, kus positiivne tagasiside saadakse kohe.
Aktiivõppe meetodid aitavad õppuritel aktiivselt osaleda õppeprotsessis. Kasutatakse palju  rolli-, suhtlus-, sõnavara-, mälu-, arvamus- ja fantaasiamänge, et taas luua tegelikus elus ettetulevaid situatsioone. Õppemetoodikat  täpsustame  vastavalt  iga  õpilase  isikupärale,  tema  varasematele keele- ja kultuuriteadmistele ning kogemustele:

 • kõikidel õpilastel on võimalus arendada oma osaoskusi: kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskust;
 • koolitatavatel võimalus töötada kas iseseisvalt, paaris või terve rühmaga;
 • kõik koolitatavad  saavad  rääkida  eesti  keeles,  vastata  õpetaja  küsimustele  ja  esitada  oma küsimusi;
 • toimub sõnavara laiendamine diskussioonide ja reaalses elus ettetulevate situatsioonide kaudu;
 • meedia- ja autentsete audiovisuaalsete materjalide kasutamine (ajaleheartiklid, uudised, filmid).

11. Õppekeskkonna kirjeldus:
SVS-L Koolituskeskus viib läbi õpet ja ümberõpet täiskasvanutele: eraisikutele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajatele, haridus- ja meditsiinitöötajatele.
Oma tegevust alustas koolituskeskus 1996. aastal. Koolitust viiakse läbi 24 erialal. Mitmetel erialadel viiakse läbi teadmiste ja oskuste autoriseeritud sertifitseerimist, mis on aktsepteeritav ka Euroopa Liidu riikides.
SVS-L Koolituskeskus viib läbi koolitusi Ida-Virumaa suuremates linnades: Kohtla-Järvel, Jõhvis, Kiviõlis, Sillamäel ja Narvas.
Õppehoones on kümme kaasaegselt sisustatud õppeklassi ja kolm arvutiklassi. Kõik õppeklassid on komplekteeritud toolide ja laudadega vähemalt 15 osalejale. Klassiruumid on varustatud tahvli ja grafoprojektoriga, olemas on teler ja kaamera. Õppeklassides on võimalik kasutada grafo- ja multiprojektorit, audio-ja videotehnikat ja interneti võimalus.
Kooliruumides on kaasaegsed, ohutud, avamist ja tuulutamist võimaldavad aknad. Lisaks on tagatud optimaalne loomulik valgustus. Õpperuumid on ohutud ja vastavuses mõõtmete, sisustuse ja tingimuste osas õpperuumis läbiviidava tegevuste jaoks. Igal korrusel on kaks tualettruumi. Õppehoones on võimalus kasutada õppepauside ajal söögituba üldpinnaga 65m². Söögitoa vahetus läheduses on pesemisruum, kus on enne sööki võimalik pesta ja kuivatada käsi.
Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad ja koolituskeskuse töötajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad.
12. Õppematerjalide loend: Baasõpikud
Mangus, I., Simmul, M. 2009. TERE! Eesti keele õpik algajatele 0–A1. Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Mangus, I. Simmul, M. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Tallinn 2011

Õppematerjalid

Pesti, M. E nagu Eesti. Eesti keel algajaile. Tallinn 2006
M.Kitsnik, L.Kingisepp “Naljaga pooleks” OÜ Iduleht. Tallinn 2006
H.Leemets. „Samm sammult II“ Eesti keele õpik algtasemele" REKK, Tallinn 1999.
http://www.eki.ee/dict/evs/      https://www.keeleklikk.ee