Eneshindamise

Al A2 Bl B2 Cl C2
Saan aru tuttavatest siinadest ja fraasidest, mis puudutavad mind, minu perekonda ja minu vahetut umbrust, kui ini- mesed riiiigivad aeglaselt

ja selgelt.

Saan aru fraasidest ja  sageli kasutatavatest  siinadest,  mis on vahetult seotud mulle olu- liste valdkondadega (niiiteks info minu ja mu perekonna kohta,  sisseostude tegemine, kodukoht, ti:ii:i). Saan aru luhikeste, lihtsate ja  selgelt viiljahiiiildatud utluste piihi- sisust. Saan aru piihilisest infost selges tavakiines  tuttaval teemal: too, kool, vaba aeg jne.  Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- viii telesaadete  piihisisust,  kui need kiisitlevad piievateema- sid viii mulle huvitavaid teemasid. Saan aru pikematest kiinedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nuanssidest.  Saan aru enamiku teleuudiste, publit- sistikasaadete ja ftlmide

sisust.

Saan aru pikemast tekstist isegi siis, kui see pole selgelt liigendatud ja seosed on esitatud kas kaudselt viii vihjamisi. Saan suurema vaevata aru tele- programmidest ja filmidest. Saan vaevata aru igasugusest kiinest, olenemata sellest, kus seda esitatakse. Saan aru ka kiirkiinest, kui mulle antakse pisut aega hiiiildusviisiga

harjumiseks.

Saan aru tuttavatest

nimedest,  siinadest ja viiga lihtsatest lausetest niiiteks siltidel, plakatitel viii kataloogides.

Saan aru viiga luhikestest liht-

satest tekstidest.  Oskan leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest  igapiievatekstidest (niiiteks reklaamid, ti:ii:ipakku- mised, prospektid,  menuud, siiiduplaanid),  samuti saan aru  liihikestest  lihtsatest isiklikest kirjadest.

Saan aru tekstidest, mis

koosnevad    sagedamini esinevatest viii minu ti:ii:iga seotud   siinadest.  Saan  aru sundmuste,   miitete  ja soovide  kirjeldusest  isiklikes kirjades.

Saan aru  aktuaalsetel teemadel  kirjutatud artikli- test,  kus autorid viiljendavad  mingeid kindlaid seisukohti viii vaatenurki.  Saan aru tiinapiievasest  proosast. Saan aru pikkadest ja kee- rulistest tekstidest, nii olus- tikulistest kui ka kirjanduslikest, tajudes nende stilistilist eripiira.

Saan aru erialastest artik-

litest ja pikematest tehnilistest juhenditest isegi siis, kui need ei puuduta vahetult minu eriala.

Saan vaevata aru kiiigist kirjaliku teksti liikidest, sealhulgas abstraktsetest, struktuurilt ja/viii keeleliselt keerulistest tekstidest, niiiteks kiisi- raamatutest, erialastest artiklitest ja ilukirjandusest.
Oskan lihtsal viisil

suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt riiiigib, vajadusel i:ieldut kordab viii umber siinastab ning mind vestlemisel aitab. Oskan kiisida lihtsaid kusimusi ja neile vastata.

Saan hakkama igapiievastes suhtlusolukordades, mis niiuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa riiiikida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida. Saan enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskan ette- valmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval viii olulisel teemal: pere, hobid, t66, reisimine ja piievasundmused. Oskan vestelda piisavalt

spontaanselt ja  ladusalt,  nii et suhtlemine keelt ema- keelena kiinelevate inimes- tega on tiiiesti viiimalik .

Saan aktiivselt osaleda aruteludes  tuttaval  teemal, oskan oma seisukohti viiljendada ja piihjendada.

Oskan end miiistetavaks teha

ladusalt ja  spontaanselt, viiljendeid eriti otsimata. Oskan kasutada  keelt paindlikult ja  tulemuslikult nii uhiskondlikel kui ka ti:ii:ialastel eesmiirkidel.

Oskan avaldada miitteid ja arvamusi ning vestluses teemat arendada.

Saan vaevata osaleda igas

vestluses ja diskussioonis ning oskan kasutada idioome ja kiinekeelseid viiljendeid. Oskan tiipselt edasi anda tiihendus- varjundeid. Vajadusel os- kan utluse umber siinasta- da, nii et vestluses osalejad seda vaevalt miirkavad.

Oskan kasutada lihtsaid

fraase ja lauseid kirjelda- maks kohta,  kus elan ja inimesi, keda tunnen.

Oskan kasutada mitmeid

fraase ja  lauseid,  et kirjeldada oma  perekonda ja  teisi  inimesi, elutingimusi,    hariduslikku tagapiihja,  praegust  viii eelmist ti:ii:id.

Oskan  lihtsate  seostatud Jausetega kirjeldada kogemusi,  sUndmusi, unistusi ja  kavatsusi.  Oskan luhidalt piihjendada  ning selgitada oma seisukohti ja plaane.  Oskan edasi anda jutu,  raamatu ja  filmi sisu ning kirieldada oma muljeid. Oskan selgelt ja uksikasja - likult kiisitleda ainest laias tee1naderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel tee- made!, tuues viilja eri arva- muste poolt- ja vastuargu- mendid. Oskan keerulisi teemasid tiipselt ja  uksikasjalikult kirjeldada, vii.lja tuua alateemad ja olulisemad punktid  ning teha kokku- viitet. Oskan esitada selge ja ladusa,  kontekstile vastavas stiilis kirjelduse viii piihjenduse, millel on loogiline ulesehitus, mis aitab kuulajal miirgata ja meelde jiitta kiiige olulisemat.
Oskan kirju tada luhikest ja lihtsat teadet (niiiteks postkaarti   puhkuse- tervitustega) ning tiiita formulare (niiiteks hotelli registreerimislehte,  kus kiisitakse  isikuandmeid: nime,  aadressi,  rahvust/ kodakondsust). Oskan teha miirkmeid ja koostada viiga lihtsat isiklikku kirja, niiiteks kellegi tiinamiseks. Oskan  koostada  lihtsat seostatud teksti tuttaval viii mulle huvi pakkuval teemal. Oskan kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldan oma kogemusi ja muljeid. Oskan kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas  teemaderingis.

Oskan kirjutada  esseed, aruannet viii referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja piihjendades oma seisu- kohti. Oskan kirjutada kirju, milles tiistan esile kogemuste ja  sundmuste mulle olulisi aspekte.

Oskan ennast viiljendada selges, hiisti liigendatud tekstis, avaldades oma arvamust vajaliku piihja- likkusega.  Oskan kirjutada kirja, esseed viii aruannet keerukal teemal ja esile tiista olulisemat. Oskan lugejast liihtuvalt kohandada oma stiili. Oskan kirjutada  ladusalt ja selgelt vajalikus stiilis.

Oskan koostada keerulisi kirju, aruandeid viii artikleid, esitada ainest loogiliselt liigendatuna nii, et lugeja  suudab eristada olulist. Oskan koostada eri- alaseid ja  ilukirjandulikke sisukokkuviitteid,  annotat- sioone ning retsensioone.