Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Üldehitus

SVS-L AS Koolituskeskus

Täienduskoolitus õppekava nimetus:    EHITAJA (ÜLDEHITUSTÖÖD) Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus – tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks, kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood: Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht:Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus:Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine:   http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et/
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides. Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele. On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda. Klassiruumis on palju õppematerjale ja ehitajaviimistleja töötehnoloogiate erinevaid näidiseid.
Koolituse praktiline õpe toimub tootmiskorpuse ruumides, kus on võimalik läbi viia ehitustöid ja ehitusobjektidel. (Sõlmitakse leping ehitusfirmaga)
Kõik õpilased saavad individuaalsed õppematerjalid, mis on spetsiaalselt kohandatud täiskasvanute koolituse läbi viimise jaoks. Igale koolitusel osalenule antakse koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.

Õppekava eesmärgid: Ette valmistada kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste ehituse alal, kes on konkurentsivõimelised tööturul, tutvunud kaasaegsete ehitusmaterjalide metoodikaga ja ehitustehnoloogiaga, kes oskavad töötada kaasaegsete seadmetega.
Lühike kirjeldus koolituse sisust ja õpiväljunditest:

Kursuse teemad: Õppeväljundid:
Töö- ja keskkonnaohutus Joonistamine

Ehitamise alused Ehitusmaterjalid ja konstruktsioonid Ehitusmõõdistamine Renoveerimise alused Hüdroisolatsioonitööd Krohvimistööd Tasandustööd Maalritööd

Rullmaterjalide paigaldamine Plaatimistööd

Müüritööd Õppepraktika Tootmispraktika Eksam

Koolituse lõpuks on õppija omandanud järgmised teadmised ja oskused:

-          peamisi ohuallikaid ehitusobjektil; esmaabi üldisi põhimõttei;
-          üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
-          ehitustöödel kasutatavaid elektrilisi käsitööriistu, mehhanisme ja seadmeid ning nende ohutu kasutamise nõudeid;
-          jooniste koostamisel kasutatavaid standardeid ja vormistamine;
-          jooniste mõõtmestamise nõudeid ja üldnõudeid tehnilise joonise koostamisel;
-          ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust, elutsüklit;
-          teab ehitustööde korraldust reguleerivaid seadusandlikke akte ja normdokumente;
-          omab ülevaadet ehitustööde kvaliteedinõuetest, ehitusprotsessis osalejate vastutusest ja tööde planeerimise põhimõtetest;
-          ehitusmaterjalide füüsikalisi, keemilisi ja mehaanilisi omadusi ning neid iseloomustavaid näitajaid;
-          tunneb erinevate materjalide kasutusala ja valiku põhimõtteid töötingimustest lähtuvalt;
-          nõudeid ehitusmaterjalide hoiustamisele ja ladustamisele;
-          mõõdistamise ja märkimise üldreeglid ja põhimõisted;
-          erinevaid mõõteriistu ja märkimisseadmeid;
-          ehitusmälestiste ja -stiilide iseloomulikke tunnusjooni;
-          restaureerimise ja säästva renoveerimise põhimõtteid;
-          niiskuse mõju ehitus- ja soojustusmaterjalidele;
-          hüdroisolatsiooni otstarvet;
-          hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamise võtteid;
-          krohvitööriistu, seadmeid, materjale ja vahendeid ning nende hooldamist tasandustöödel ja pahteldamisel kasutatavaid materjale

ning töövahendeid nende erisusi sõltuvalt aluspinna tüübist ja ruumi otstarbest;

 • tasandussegude ja pahtlite liike ning kasutusala;
 • värvide ja teiste pinnakattematerjalide liike ja nende omadusi;
 • maalritöödel kasutatavaid tööriistu, seadmeid ja materjale;
 • seina- ja põrandakattematerjalide liigitust;
 • aluspinnale esitatavaid nõudeid, sõltuvalt rullmaterjali liigist; tööde tehnoloogilist järjekorda seinakattematerjalide paigaldamisel;
 • tehnoloogilist järjekorda põrandakattematerjalide paigaldamisel;
 • plaatimistöödel kasutatavaid tehis- ja looduskivist materjale;
 • niiskustõkke ja hüdroisolatsiooni tähtsust ning paigaldamise tehnoloogiat; erinevate pindade (kuivkrohvplaat-, tellis-, betoon- ja tulepüsivad pinnad jms) plaatimistööde tehnoloogilist järjekorda;
 • müüritöödel kasutatavaid materjale ja nende omadusi;
 • müüritöödele esitatavaid kvaliteedinõudeid;
 • erinevate müüritiste ladumise tehnoloogiaid, töövahendeid ja töövõtteid

Õppijal on koolituse lõpuks:

 • kujunenud välja iseseisva töö oskused;
 • kujunenud hoiakud ja vajalikud isikuomadused asumaks tööellu;
 • kujunenud valmisolek asuda tööle õpitud kutsealal;
 • omandatud kollektiivis töötamise oskused erinevatel töölõikudel;
 • tekkinud vastutustunne tehtud tööde kvaliteedi ja töötulemuste

Koolituse sihtrühm: Kes soovivad omandada erialasi teadmisi ja oskusi, et neid realiseerida tööturul kvaliteetse ehitajana.
Vastuvőtutingimused: Koolitusele registreerimine avalduse alusel, Tööandja suunamiskirja alusel.
Õppe kogumaht: (akadeemilistes tundides):320 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
120 а. t. – auditoorne töö
192 а. t. – praktilist tööd
8 а. t. – lõpueksam
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav" ja kui lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 256 kontakttunnis.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):Kursuse lõputunnistus koos hinnetelehega. Kui õppija ei täitnud õppekava nõudeid või täitis need vaid osaliselt, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest. Kui õppija ei sooritanud kokkuvõtvat eksamit või arvestust, siis talle väljastatakse Tõend kursuse lõppemise kohta.

Koolitaja nimi: Koolitaja kompetentsus:
Oleg Sertak Kõrgharidus

Sillamäe Juhtimise Instituut, ettevõtete kommunaalmajanduse organiseerimine ja juhtimine Sankt-Peterburi Riiklik Majandus ja Inseneri Ulikool, tööstusmanagment

Sillamäe Kutsekool, tehnik-elektrik, keevitaja

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 17 a


Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324

тел. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslkoolitus@gmail.com  www.svsl.edu.ee