B2_Moodulid_3

SVS-L  AS Koolituskeskus
Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.
Õppe kogumaht ja moodulid
Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 250 on kontaktõpet (100 füüsilises õppekeskkonnas ja 150 tundi praktilist tööd füüsilises õppekeskkonnas) ja 200 tundi iseseisvat tööd.
I moodul - 100 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 80 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
II moodul - 100 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 80 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
III moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
Üks akadeemiline tund-45 minutit.
ÕPPE SISU
I mooduli teemad:
1.Haridus ja töö (endast ja teistest rääkimine, Eesti haridussüsteem: riiklikud ja eraõppeasutused, koolivõrk; koolikeskkond ja traditsioonid, noorteorganisatsioonid,
kõrgkoolid, eriala valik, õppetöö korraldus, vastuvõtu tingimused, õpioskused ja harjumused);
2.Elukutse, amet ja töö (töö valdkonnad, elukutsed ja ametid; töö spetsiifika ja probleemide kirjeldamine, lahendamine; tööandja  ja töötaja suhted, lepingulised kohustused ja õigused; töökeskkond, turvalisus; kofliktide ja vaidluste lahendamine; ergutus; töökoosolekute läbiviimine, sõnavõtt, lühiettekanne koosolekul; tööjuhiste ja  vajalike dokumentide mõistmine);
3.Teenindus (isik kui teenuste tarbija; tarbimisühiskond; erinevad kaubad ja kauba grupid ja tooted; tarbija eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas; Interneti-kaubandus, telefonimüük, e-arved;  kaebuste ja seletuste esitamine);
4.Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (minu kodu on minu kindlus; 21 sajandi kodu; maa-ja linnaelu; abielu tüübid; põlvedevahelised tüübid; kohalik omavalitusus ja koostöö elanikega; teenuseid pakkuvad organisatsioonid; lahendust vajavad probleemid elukohas);
5.Enesetunne ja tervis (millest sõltub meie tervis; kahjulikud harjumused; ravimid tervise taastamisel ja rahvameditsiin; terviseteenuse saamise ja osutamise võimalused; erakliinikud; eraarstid; arstiabi; õnnetusjuhtumi kirjeldamine; tervisealastest küsitlustet info saamine);
6.Vaba aeg ja meelelahutus (vaba aja eelistused; huvide, harrastuste ja meelelahutuste viisid; meedia, perioodilised väljaanded, internet, sotsiaalvõrgud, filmi-ja teatrikunst; kultuuri- ja spordiürituse esitlemine; kultuuriüritused;
tuntud eesti kultuuri– ja ühiskonnategelased);
II mooduli teemad:
1.Sisseostud, hinnad (eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas; vastumeelsus nende suhtes; kaupade ja teenuste reklaam , reklaamiviisid;
tasumise viis; pangalaenud; jäe- ja hulgimüük; ostja huvide kaitse).
2.Söök ja jook (toidu tähtsus; toiduained ja nende mõju meie organismile; igapäevased ja pidulikud harjumused; lauakombed;tervisliku toitumise vajadus; eritoitumine; taimetoitlane; menüü koostamine, söögi-joogi valik, alkoholi tarbimine; lemmikrestoran, kohvik, menüü, teenindus, maitseelamused;
nõuanded retseptide kasutamisel, toiduvalmistamisel; kaebused halvasti valmistatud toidu kohta; Eesti
rahvustoidud).
3.Inimeste suhted ühiskonnas (Eesti kui osa Euroopa Liidust; Eesti haldusjaotus ja juhtimine; poliitika ja õigus, erakonnad, valimised Eestis; seadusandlik- ja täidesaatev võim; Eesti riigistruktuur; ametlikud ja mitteametlikud organisatsioonid; kodanike ühendused; heategevus; ühiskondlikud väärtused; moraal ja eetika; kodaniku ja inimõigused; era- ja töösuhete loomine ja sõlmimine;  aktiivne eluhoiak;  info hankimine, oma vaadete esitamine, põhjendamine ja kaitsmine);
Poliitika, aktuaalsed sündmused (Päevakajaliste sündmuste kohta info hankimine;
uudised, sündmused Eesti ja Euroopa maastikul; massimeedia mõju  inimeste maailmataju kujundamisele; vaidlus, diskussioon päevakohasel teemal);
5.Majandus- ja õigussuhted (Eesti majandussüsteem ja õiguskord; majandus, maksud, ettevõtluse vormid; rahandus ja pangad; oma firma loomine; äriplaan;
sootsiaalsed suhted ja institutsioonid, turvalisuse tagamine, politsei, kohtusüsteemi tegevus; pöördumine õiguskaitseorganite poole, võitlus kuritegevusega;
aktuaalsed majanduselu küsimused, hinnang nendele, oma seisukoha väljendamine);
III mooduli teemad:
1.Keskkond, kohad, loodus, ilm (aktuaalsed keskkonnakaitse probleemid;
keskkonna reostuse põhiallikad; looduskaitse ja prügi sorteerimine; loodushoid ja inimsõbraliku keskkonna säilitamine; loomastik ja taimestik; kliima globaalne soojenemine; kodukandi muret tekitavad probleemid; heakorrastus, elanike ettevõtmised);
2.Kultuur ja keeled, keelte õppimine (Eesti kultuur ja kultuuritraditsioonid;
kaasõpijate päritolumaa  kultuur;  kultuurisündmusi Eestis jalgides vaatleja, osaleja, pooldaja rollis; kultuuride erinevused: kehakeel, miimika, žestid, sõnavara, liigutused, suhtumine, temperament, kasvatus, hoiakud jm. Võõrkeelte õppimine; positiivse õpikeskkonna loomine; keele iseseisev omandamine);
3.Reisimine, transport, vaatamisväärsused (reisieelistused; transpordivahendid ja liiklus; liiklusohutus; kodukoha liiklemise võimalused; pretensioonid, nõuded, kaebused reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral).
ÕPIVÄLJUNDID
I mooduli läbinu:

  • vestleb spontaanselt ja ladusalt, osaleb arutluses, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka;
  • suudab kiiresti haarata pikemate tekstide sisu ja valida asjakohaseid detaile;

II mooduli läbinu:

  • oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel;
  • suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid;

III mooduli läbinu:

  • oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt-ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.
  • töötab erinevate tekstidega, mõistab neid, teeb üldistusi ja edastab üldsisu.