131 MIG , 135/136 MAG poolautomaatkeevituse  täiendõppe koolitus, 80 ak.t

Õppekava nimetus 131 MIG , 135/136 MAG poolautomaatkeevituse  täiendõppe koolitus, 80 ak.t
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekava koostamise alus Kutsestandard „Keevitaja“, tase 4 (üldoskused  B.2, kompetentsid B.3.1-B.3.4 , B.3.5  -keevitusviis  135 MAG), standard EVS-EN 9606-1.
Õppekeel vene keel
Eesmärk Valmistada ette konkurentsivõimelisi spetsialiste, koolitada välja vastavalt Euroopa standardile EN 9606-1 . Kolituse lõpuks koolitatav peab olema valmis sooritama eksamit keevitaja EVS-EN-9606-1  oskustunnistuse saamiseks.
Õpiväljundid Koolituse lõpuks keevitaja:
-  valmistab ja koostab detailid keevitamiseks teatud tingimustes
vastavalt kvaliteedinõuetele;
- keevitab plaadi ja toru põkk- ja nurkõmblused   poolautomaatkeevituse      protsessiga kõikides ruumilistes asendites;
- kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS) vastavalt  EVS- EN 9606-1;
-  järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid;
- teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed,
-         šlaki jm ebapuhtused.
Sihtrühm -     inimesed, kellel on varasemalt olemas keevituse alane baasharidus või töökogemus ning kes soovivad saada teadmisi ja oskusi keevitaja EVS-EN-9606-1 sertifikaadieksami sooritamiseks
Õpingute alustamise tingimused Koolitusele võetakse vastu isukud, kes on läbinud ja edukalt lõpetanud keevitaja algtaseme koolituse või omavad keevitaja töökogemust ning soovivad värskendada või täiendada oma teadmisi ja oskusi.
Õppe kogumaht 80    akadeemilist tundi, millest:                                                           -  22  ak.t. - teoreetiline õpe
- 50 ak.t -praktika õppebaasis
-   8 ak.t – lõpueksam
Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi SVS-L Koolituskeskuse ruumides asukohaga Metsapargi 16, Kohtla-Järve. Keevitaja koolituse teoreetiline õpe toimub keevitaja eritehnoloogia klassis, milles on 15 õppekohta (63 m²). Koolituse praktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 15 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta  . Metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala. Keevituskabiinid on varustatud äratõmbeventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, keevitusmask, kaitsekiiver ja kindad
Õppematerjalide loend Koolitaja poolt loodud õppematerjalid, sobiva raskusastmega.
Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid.
Õppe sisu
Teema nimetus Sisu lühikirjeldus
I . Teoreetiline õpe -22 ak.t
1.1. Töökeskkonna ohutus
1.2 Materjalide tundmine
1.3 Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast
1.4 Keevitusalased normatiivaktid ja standardid
1.5 Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine
1.6 Eritehnoloogia
Töötervishoid ja tööohutus. Individuaalsed kaitsevahendid. Oma töökoha korraldamine. Keevisliidete põhitüübid. Põhiliste ohutegurite määratlemine, tundmine, vältimine ja kõrvaldamine. Metallide füüsilised ja keemilised omadused. Keevitusmaterjalide markeerimine ja valik. Alalisvool,  vahelduvvool.  Keevitusalased normatiivaktid ja standardid (EVS -EN 9606-1). Sertifikaatidel esitatav informatsioon. Keevitusprotsesside kontroll (EN -970 , EVS- EN -5817 ,  EVS- EN- 288).  Ohutusnõuded keevitamisel. Tehniliste jooniste lugemine.
MIG ja MAG  keevituse seadmed. Keevitusmaterjalid. Pealesulatusvõtted. Põkk‐ ja nurkõmbluste keevitamine. Keevitus erinevates ruumilistes asendites. Detaili servade ettevalmistamine. Detailide kokkusobitamine.Välimised ja sisemised defektid.Defektide tekke põhjused ja nende vältimine. Defektide parandamise võtted.Deformatsioonide tekkimise põhjused ja nende vältimine. Keevisõmbluste kontrolli meetodid.
II. Praktika õppebaasis- 50 ak.t

 

 

Praktika käigus arendab kutseoskuseid ja hoiakuid, süvendab teadmisi, oskusi ja vilumusi keevituse erinevate valdkondade osas.  Praktika hõlmab:
131 MIG  ja  135/136 MAG, plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja PF ja plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC, PF,  roostevaba või süsinikteras toru asendis PA, PH, H-L045 lähtuvalt WPS-ist ja kvaliteeditasemest B, keevitusalased standardid ja juhendid, EVS- EN 9606-1. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
Lõpueksam: 8 ak.t

 

 

Test ja praktiliste ülesannete sooritamine.
Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast (testist, mis sisaldab teemasid standardist EVS EN 9606-1 ) ja praktilisest tööst.
1.     Teoreetiline eksam sisaldab teemasid: keevitaja töökoha organiseerimine, tööohutus, keevitusseadmed, keevitustehnoloogia ja tehnika, keevitusmaterjalid, 131MIG keevitus ja 135/136 MAG keevisõmblused, materjalide deformatsioon, keevituse defektid.
2.1  Praktiline töö keevitab omal valikul kaks vajalikku näidist  131 MIG :
-  üks plaatide nurkõmblusi asenditest PB, PF, PH, PC, PD  ning
-  üks plaatide põkkõmblusi asenditest PF, PC, PG,   toru asendis PH või
H-L045 vastavalt  EVS- EN 9606-1 ja    kvaliteeditasemest  B.
2.2 Praktiline töö keevitab omal valikul kaks vajalikku näidist  omal valikul kaks vajalikku näidist   135/136 MSG :
-  üks plaatide nurkõmblusi asenditest PB, PF, PH, PC, PD  ning
-  üks plaatide põkkõmblusi asenditest  PF, PC, PG,   toru asendis PH
või H-L045  vastavalt  EVS- EN 9606-1 ja    kvaliteeditasemest  B.
Õppemetoodika kirjeldus Õppegrupis luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond. Koolitusel on ettenähtud teoreetilised loengud ja praktilised harjutused,  mis arvestavad koolituse sihtrühma ja nende õpioskusi. Kasutamisel on erinevad meetodid: loengud,  diskussioonid, näitlikustamine, praktika. Koolitus on praktilise suunitlusega, toimub praktiline keevitamine töökojas lektori/instruktori juhendamisel. Lektor annab igale osalejale tagasiside.
Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid)
 
Hindamismeetod 1.  Test 2.  Praktiline töö
Hindamiskriteerium
1.     Test on edukalt sooritatud vähemalt 50%.
2.     Koolitatav keevitas edukalt plaatide nurkõmblusi ja  põkkõmblusi  vastavalt EVS EN 9606-1.

  • Õppetöö käigus hinnatakse jooksvalt kontrolltöid ja teste arvestusega. Õppeaine tundmist kontrollitakse eksamil, mis koosneb testist (20 küsimust)  ja praktilisest tööst. Saadud hindamistulemused kantakse kursusepäevikusse.
  • Õppeaine loetakse omandatuks pärast eksami positiivset sooritust.
  • Õppijal on õigus sooritada ühes ja samas õppeaines eksamit või arvestust kaks korda. Eksami või arvestuse kolmekordsel sooritamisel negatiivsele hindele antakse välja mitte lõputunnistus vaid tõend kursuse läbimise kohta
  • Positiivsele tulemusele sooritatud lõpueksami ja lõputöö kaitsmise kordussooritus hinde parandamise eesmärgil ei ole lubatud.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija osales koolitusprotsessis  vähem kui 80% ja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Koolitaja kvalifikatsioon

 

Koolitaja, kellel on vastav haridus või on olemas vähemalt kolmeaastane töökogemus samas valdkonnas.
Vassili- Väino Petrov. Kõrgharidus: Tallinna Polütehniline Instituut,  Leningradi Polütehniline Instituut, keevitusseadmed ja tehnoloogia. On läbinud European Welding  Engineer (720 tundi) ja  International Welding Engineer koolituse (240 tundi) , kutsepedagoogika (320 tundi)  ning oli Kutsekeskkooli nr 11 (IVKHK) keevitajate metoodiliste komisjonide esimees. Alates 1997.aastast keevituserialaste loengute läbiviimine, SVS-L Koolituskeskus.  Töökogemus  üle 50 aasta.
Stanislav Korolev. Keskeriharidus: Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeiste. Täiskasvanute koolitaja, 6.tase. Töökogemus  üle 25 aasta.
error: Content is protected !!