141 TIG – Argoonkeevituse täiendõppe koolitus, 80 ak.tundi

Õppekava nimetus 141 TIG – argoonkeevituse  täiendõppe koolitus, 80 ak.t .
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekava koostamise alus Kutsestandard „Keevitaja“, tase 4 (üldoskused  B.2, kompetentsid B.3.1-B.3.3 , B.3.6  -keevitusviis 141 TIG), standard EVS-EN 9606-1.
Õppekeel vene keel
Eesmärk Valmistada ette konkurentsivõimelisi spetsialiste. Koolitatav oskab kasutada oma töös TIG-keevitamise  (141 TIG).
Õpiväljundid Koolituse lõpuks keevitaja: - peab olema valmis sooritama eksamit keevitaja EVS-EN-9606-1  oskustunnistuse saamiseks.valmistab ja koostab detailid keevitamiseks teatud tingimustes vastavalt kvaliteedinõuetele; - kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS) vastavalt EVS- EN 9606-1; - kasutab TIG-keevitamise (plaatide nurkõmblusi ja  põkkõmblusi)  tööviise vastavalt püstitatud ülesandele; - teab keevituses üldlevinud defekte ning oskama neid ennetada ja kõrvaldada; - teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused; - järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.
Sihtrühm - inimesed, kellel on varasemalt olemas keevituse alane baasharidus või töökogemus ning kes soovivad saada teadmisi ja oskusi keevitaja EVS-EN-9606-1 sertifikaadieksami sooritamiseks
Õpingute alustamise tingimused Koolitusele võetakse vastu isukud, kes on läbinud ja edukalt lõpetanud keevitaja algtaseme koolituse või omavad vähest keevitaja töökogemust või pole ammu töötanud keevitusalal ning soovivad värskendada või täiendada oma teadmisi ja oskusi.
Õppe kogumaht 80 akadeemilist tundi, millest :
-        20 ak.tundi – teoreetiline õpe
-        52 ak.t   - praktika õppebaasis
-          8  ak.t – lõpueksam (test ja praktiline töö )
Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi SVS-L Koolituskeskuse ruumides asukohaga Metsapargi 16, Kohtla-Järve. Keevitaja koolituse teoreetiline õpe toimub keevitaja eritehnoloogia klassis, milles on 15 õppekohta (63 m²). Koolituse praktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 15 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta  , metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala. Keevituskabiinid on varustatud äratõmbeventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, keevitusmask, kaitsekiiver ja kindad
Õppematerjalide loend Koolitaja poolt loodud õppematerjalid, sobiva raskusastmega.
Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid.
Õppe sisu
Teema nimetus Sisu lühikirjeldus
I . Teoreetiline õpe -  20 ak.t
1.1. Töökeskkonna ohutus
1.2 Materjalide tundmine
1.3 Keevitusalased normatiivaktid ja standardid
1.4 Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast
1.5 Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine
1.6 Eritehnoloogia
Töötervishoid ja tööohutus. Tuleohutus.
Individuaalsed kaitsevahendid. Oma töökoha korraldamine. Keevisliidete põhitüübid. Põhiliste ohutegurite määratlemine, tundmine, vältimine ja kõrvaldamine. Metallide füüsilised ja keemilised omadused. Keevitusmaterjalide markeerimine ja valik. Keevitusalased normatiivaktid ja standardid (EVS EN 9606-1, EVS EN 287-1). Sertifikaatidel esitatav informatsioon. Keevitusprotsesside kontroll (EN 970 , EVS EN 25817 ,  EVS EN 288 ).  Ohutusnõuded keevitamisel. Tehniliste jooniste lugemine.
Eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine. Läbilõiked, ristlõiked, vaated. TIG-  keevituse seadmed. Keevitusmaterjalid. Keevitustehnika keevitamisel erinevates asendites. Õmbluse täitmise võtted. Pealesulatuse liigid. Pealesulatusvõtted. Põkk‐ ja nurkõmbluste keevitamine. Keevitus erinevates ruumilistes asendites. Detaili servade ettevalmistamine.
Detailide kokkusobitamine, traageldamine. Välimised ja sisemised defektid.
Defektide tekke põhjused ja nende vältimine. Defektide parandamise võtted.
Deformatsioonide tekkimise põhjused ja nende vältimine. Keevisõmbluste kontrolli meetodid.
II. Praktika õppebaasis- 52 ak.t

 

Praktika käigus arendab kutseoskuseid ja hoiakuid, süvendab teadmisi, oskusi ja vilumusi keevituse erinevate valdkondade osas.  Praktika hõlmab: TIG-keevitamine – (141 TIG ), plaatide nurkõmblusi asendites PB ,PH  ja  plaatide põkkõmblusi asendis PA ,PH , PC, roostevaba või süsinikteras toru asendis   PA (pööratav toru ) , PH , H-L045    lähtuvalt WPS-ist ja kvaliteeditasemest C
Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
Lõpueksam: 8 ak.t

 

Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast (testist) ja praktilisest tööst.

 • Teoreetiline eksam sisaldab teemasid:
 • · Keevitaja töökoha organiseerimine; · Tööohutus; · Keevitusseadmed; · Keevitustehnoloogiad ja tehnika; · Keevitusmaterjalid; · TIG keevitus; · Keevisõmblused; · Materjalide deformatsioon; · Keevituse defektid;
  1.     Praktiline töö:
  1)     141 TIG, plaatide nurkõmblusi asendites  PH
  2)     plaatide põkkõmblusi  toru asendis  H-L045

  Õppemetoodika kirjeldus Õppegrupis luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond. Koolitusel on ettenähtud teoreetilised loengud ja praktilised harjutused,  mis arvestavad koolituse sihtrühma ja nende õpioskusi. Kasutamisel on erinevad meetodid: loengud,  diskussioonid, näitlikustamine, praktika. Koolitus on praktilise suunitlusega, toimub praktiline keevitamine töökojas lektori/instruktori juhendamisel. Lektor annab igale osalejale tagasiside.
  Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) Hindamismeetod 1. Test 2. Praktiline töö
  Hindamiskriteerium 1. Test on edukalt sooritatud vähemalt 50%.
  2. Koolitatav on edukalt keevitas plaatide nurkõmblusi ja  põkkõmblusi  vastavalt kvaliteeditasemest C.
  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija osales koolitusprotsessis  vähem kui 80% ja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
  Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja, kellel on vastav haridus või on olemas vähemalt kolmeaastane töökogemus samas valdkonnas.

  Vassili-Väino Petrov. Kõrgharidus: Tallinna Polütehniline Instituut,  Leningradi Polütehniline Instituut, keevitusseadmed ja tehnoloogia. On läbinud European Welding  Engineer (720 tundi) ja  International Welding Engineer koolituse (240 tundi), kutsepedagoogika (320 tundi)  ning oli Kutsekeskkooli nr 11 (IVKHK) keevitajate metoodiliste komisjonide esimees. Alates 1997.aastast keevituserialaste loengute läbiviimine, SVS-L Koolituskeskus.  Töökogemus  üle 50 aasta.
  Stanislav Korolev. Keskeriharidus: Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeiste. Täiskasvanute koolitaja, 6.tase. Töökogemus  üle 25 aasta.

  error: Content is protected !!