A2_ing_baasil

SVS-L AS Koolituskeskus   
Täienduskoolituse õppekava nimetus:    EESTI KEELE KOOLITUS TASEMELE A2 KOOS ETTEVALMISTUSEGA EKSAMIKS  (inglise keele baasil)
Õppekavarühm: Humanitaarained (üldised), võõrkeeled ja kultuur, eesti keel kui võõrkeel
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus
Tunnid viiakse läbi väikestes rühmades, mis annab võimaluse õppejõududel individuaalseks lähenemiseks igale õpilasel, arvestades tema taset.
Periood: Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris

Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve

Koolituse maksumus: Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris

Kvaliteedi tagamine:http://www.svsl.edu.ee/2017/01/svslquality-EST-2017

Õppekeskkonna kirjeldus:Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides.  Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele.  On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda.
Kõik õpilased saavad individuaalsed õppematerjalid, mis on spetsiaalselt kohandatud täiskasvanute koolituse läbi viimise  jaoks. Igale koolitusel osalenule antakse koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid: Anda teoreetilise ette valmistuse ja suhtlemisoskuse, et sooritada eksam A2 tasemele.
Lühike kirjeldus koolituse sisust ja õpiväljunditest:

Kursuse teemad: Õppeväljundid:
Eesti ja maailm

Kultuur ja kunst

Keskkond ja tehnoloogia

Haridus ja töö

Inimene ja ühiskond

Keele oskused – foneetika, ortograafia, käänded j.t.

Kuulamine

Mõistab aeglaselt ja selgelt öeldud tuttavaid fraase, mis puututavad eluks vajalike valdkondi (nt: perekond, poes käik, töö, kodu). Suudab jutukäigus tunda ära tuttavaid  sõnu, fraase, kui rääkida selgelt ja aeglaselt. Suudab mõista lühikese ja lihtsa teksti sisu. Saab aru lihtsast juhendamisest. Suudab aru saada ja jälgida televiisorit uudiseid, saada aru telesaadete sisust või lindistatud teksti sisust, kust on taustaks pildid või video.
Lugemine
Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste, kus on olemas tuttavad sõnad. Suudab leida tekstist vajaliku informatsiooni ja seda eristada ülejäänud tekstist.
Mõistab lühikest ja lihtsat kirjasisu. Mõistab lihtsaid juhendeid lugeda plakatitel ja teateid avalikes kohtades.
Rääkimine
Oskab lihtsate sõnadega ennast väljendada tuttavates olukordades või enda jaoks huvitavas teemas.  Oskab kasutada õpituid sõnu ja fraase. Suudab võta osa lihtsates suhtlusteemades või enda jaoks tuttavas teemas (nt töö ja vabaaeg). Oskab end väljendada lühikeste lausete abil. Kõnes on loomulik kuulda vigu ja aktsenti.
Kirjutamine
Oskab kirjutada enda jaoks tuttavaid fraase ja väljendeid. Oskab kirjutada lihtsate lausetega oma perekonnast, elu võimalustest, haridusest ja endisest-praegusest tööst. Oskab kuuldut üles kirjutada (lühikeste sõnadega, mis on eelnevalt talle tuttavad). Oskab kirjutada isikliku kirja lihtsate sõnadega.  Oskab küsida informatsiooni ja vastastada analoogselt teema sisule.


Koolituse sihtrühm:
Koolitus toimub inglise keele baasil algajatele.

Vastuvőtutingimused: Koolitusele registreerimine avalduse alusel, Tööandja suunamiskirja alusel.

Õppe kogumaht: (akadeemilistes tundides):300 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
100 а. t. – teoreetiline töö
200 а. t. – praktiline töö
100 а. t. – iseseisvat tööd
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav".
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Koolituse edukalt läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Kui õppija ei täitnud õppekava nõudeid või täitis need vaid osaliselt, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest. Kui õppija ei sooritanud kokkuvõtvat eksamit või arvestust, siis talle väljastatakse Tõend kursuse lõppemise kohta.

Koolitaja nimi:  Koolitaja kompetentsus:
Jelena Ohakas

 

Kõrgharidus

Tallinna Pedagoogikaülikool

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui  29 aastat

Virve Adamson

 

Kõrgharidus

Tartu Ülikooli Avatud Ülikool

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui  15 aastat

Olga Käärmann

 

Kõrgharidus

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui  8 aastat

Kersti Kuslap

 

Kõrgharidus

Tallinna Pedagoogikaülikool ja Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui 8 aastat


Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324

tel. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslskr1@gmail.com

www.svsl.edu.ee