B1-Moodulid

SVS-L  AS Koolituskeskus

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Õppe kogumaht ja moodulid

Õppe kogumaht on 190 akadeemilist tundi, millest 140 on kontaktõpet (50 füüsilises õppekeskkonnas ja 90 tundi praktilist tööd füüsilises õppekeskkonnas) ja 50 tundi iseseisvat tööd.

I moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 17 akadeemilist tundi isesisvat tööd.

II moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 17 akadeemilist tundi isesisvat tööd.

IIII moodul - 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 16 akadeemilist tundi isesisvat tööd.

Üks akadeemiline tund-45 minutit.

ÕPPE SISU

I mooduli teemad:

1.Endast ja teistest rääkimine  (Enda ja teiste tutvustamine, mina ja teised erinevates oludes,

Eesti nimed, perekonna koosseis, pereliikmed, tööjaotus pereliikmete vahel, töö- ja puhkepäevad.

Sport, puhkus, üritused, erinevate asutuste külastamine perega. Minu asutus, töökollektiiv ja töökaaslased. Elulookirjeldus.

2.Haridus (Hariduse omandamine, läbitud koolitee. Koolis õppimine: aeg, õppetöö, eelistused õppes,õpiharjumused, õpetajad, üritused, traditsioonid. Edasiõppimine: tava-, kesk-, ameti-, kutse-, kõrgkoolid.);

3.Elukutse, amet, töö (Kutsevalik. Erinevad elukutsed, ametid ja töökohad. Tööotsimine, informatsiooni hankimine. CV-d, tavalise kirja, avalduse, kaaskirja ja motivatsioonikirja kirjutamine. Elatise teenimine. Tööpäev, teema sündmustik, juhtumite kirjeldamine.

Tööülesanded ja nende täitmine);

4.Teenindus  (Avaliku teeninduse ettevõtete, asutuste info: asukoht,  teenused ja pakkumised, töötav personal. Klienditeenindus erinevatel ametikohtadel: oskused ja võimed, viisakus-ja käibefraasid. Suhtlemine vahetult, telefonitsi ja Interneti teel teenuse saamisest.

Klienditeenindaja ja kliendi omavahelised kahekõned mitmesuguste elusituatsioonide puhul);

II mooduli teemad:

1.Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (Minu pere elu kodus, tööl ja koolis. Elamistingimused: uus korter, eluaseme remont, ost ja müük. Igapäevaelu korraldamine. Kodu ja kodukoha positiivsed ja negatiivsed tähelepanekud. Kodukoha majapidamine ja ümbrus.Külaliste kutsumine ja külas käimine. Minu ja pereliikmete päevaplaan. Lähedaste, sõprade kirjeldamine.Naabritega läbisaamine);

2.Enesetunne ja tervis (Enesetunne: enda, abistaja, abivajaja seisundi kirjeldamine.Isiklik hügieen kodus, tööl, avalikus kohas ja reisi ajal. Arsti poole pöördumine. Arsti juures.  Apteegis. Kuidas tervist hoida? Arsti, apteekri, lähedaste soovitused.Tervislik toit);

3.Vaba aeg ja meelelahutus (Vaba aja sisustamise viisid.Meelelahutuslikud, kultuurilised, tervislikud harrastused.Vaba aja planeerimine.Vaba aja sisustamise võimalused riigis, maakonnas, kodukohas ning info hankimine.Lemmiktegevused, lõõgastushetked. Sündmuse, ürituse, võistluse külastus, muljete avaldamine.Puhkus looduses).

4.Sisseostud, hinnad  (Poed: nende asukoht ja lahtiolekuaeg, pakutavad kaubad, hinnad, maksetingimused. Kaupade ja teenuste pakkumine.Toiduainete ja tööstuskaupade sortiment.

Kauba omadused, valik, võrdlemine ja ost.Müüja-ostja dialoogid).

5.Söök ja jook (Igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass, klientuur. Söögi, joogi pakkumine kodus, külas. Söögi, joogi tellimine restoranis või kohvikus.

Soovitused toidu, joogi valikul. Toidu valmistamine ja toiduainete kvaliteet. Eesti rahvustoidud.

Toidu reklaam, sildid. Sooduspakkumised);

III mooduli teemad:

1.Inimeste suhted ühiskonnas (Sõber, sõbrad. Klassi-, kooli-,kursuse-, töö-, elukaaslase välimus, iseloom, harjumused.Ettevõtte, asutuse, organisatsiooni töötajad, suhted kollektiivis.

Organisatsiooni eesmärgid, põhitegevused, meeldejäänud sündmused);

2.Keskkond, kohad, loodus, ilm (Vajaliku informatsiooni hankimine piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta. Miks on vaja loodust ja keskkonda kaitsta? Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused.Eesti piirkondlikud iseärasused. Kliima, ilmastik erinevatel aastaaegadel. Konkreetne ajahetke ilm.Ilmateated. Tee küsimine ja juhatamine.

Kuidas jõuab sihtpunkti?Orienteerumine kaardil, skeemil. Infovoldikute lugemine);

3.Kultuur ja keeled, keelte õppimine (Eesti kultuur: muusika, kunst, kino, kirjandus, rahvalooming jt. Toimuvad üritused huvipakkuvates valdkondades.Tähtsad kultuurisündmused: läbiviimise aeg ja koht, esinejad, kava, pääsmete hankimine.Tähtpäevad, riigipühad ja rahvakalender, nende tähistamine.Kultuurisündmuse elamused, muljed. Keel on kultuuri mõistmise võtmeks);

4.Reisimine, transport, vaatamisväärsused (Puhkamisvõimalused: reisimine ja puhkus; aktiivne ja passiivne puhkus; matk; turismireis. Transport ja reisimine; ühistransport, sh kaugsõidukid (lennuk, laev, rong, buss), linna-, individuaaltransport, reisibürood, majutusasutused.

Informatsioon otsitud või külastatud koha, piirkonna, vaatamisväärsuse kohta.

Reisielamus ja reisikiri).

ÕPIVÄLJUNDID

I mooduli läbinu:

  • Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.
  • Tutvustab ennast ja oma eriala eesti keeles, vastab küsimustele, esitab ise samalaadseid küsimusi, küsib infot, palub selgitusi, teeb ettepanekuid.
  • Kirjeldab oma haridust, isikuomadusi, töökogemusi, toimuvat, sündmusi, tähtsaid asju.

II mooduli läbinu:

  • Loeb lühemaid tekste erinevatel teemadel: ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus.
  • Mõistab pikemate tekstide peamist mõtet ja otsib temale olulist või tuttavat infot.

III mooduli läbinu:

  • Suhtleb temale tuttavatel teemadel, avaldab oma arvamust, analüüsib ja võrdleb, väljendab emotsioone.
  • Kirjutab isiklikke kirju, lihtsamaid tekste, teateid, täidab ankeete, koostab plaane ning annab edasi uudiseid.