Digioskuste arendamine (individuaalne õpe)

1.Õppekavarühm -Arvutikasutuse õppekavarühm -0611. (Vastavalt ISCED –F 2013 haridus-ja koolitusvaldkondade klassifikatsioonile)
2.Õppe kogumaht, s.h auditoorne, praktiline ja iseseisev töö (akadeemiline tund):25 tundi, millest: 20 ak.tundi kontaktõpet, 5 ak.tundi iseseisev töö.
3.Sihtgrupp
Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on ebapiisav kogemus arvuti kasutamisel,  arvutioskus ja digivõimalused on  vajalikud igapäevaseks kasutamiseks, lähtuvalt individuaalsetest vajadustest.
4.Eesmärk – arvutioskuste ja digivõimaluste arendamine ja tõstmine praktikas.
5.Õpiväljundid:
6.Koolituse lõpuks õppija:

  • Kasutab saadud teadmisi ja oskusi
  • Kasutab praktikas digivõimalusi

7.Õppe sisu
Individuaalne õppekava, lähtuvalt individuaalsetest vajadustest.
8.Õppemeetodid
Kasutamisel nii praktiline, kui ka teoreetiline osa. Praktiline osa- osalejaid kaasatakse aktiivselt tegevustesse: aktiivõppe meetodite abil (praktiliste ülesannete lahendamine, testid, arutelud jms). Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.
9.Õppekeskkond
Grupis luuakse positiivne ja usalduslik õhkkond, mis motiveerib osalejaid õppimiseks.
Koolitus toimub SVS-L Koolituskeskuses (või muu kohas), mis tegeleb täienduskoolituse ja ümberõppe korraldamisega täiskasvanutele aastast 1996.
Kõik õppeklassid on varustatud täiskasvanutele mõeldud toolide ja laudadega, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta.  Õppetöö läbiviimiseks saab kasutada arvutit, audio-ja videotehnikat, projektorit. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

SVS-L Koolituskeskus korraldab koolitusi Kohtla-Järvel, Jõhvis, Kiviõlis, Sillamäel, Narvas, Tallinnas.

10.Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid- aktiivne osalemine õppeprotsessis.Tunnistus väljastatakse, kui kõik õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
11.Koolitaja kompetentsus- vastav kõrgharidus, töökogemus.

error: Content is protected !!