Digioskuste arendamise koolitus

1. Koolituskeskus: SVS-L

SVS-L AS Koolituskeskus
Reg. nr:  10107667
Juriidiline aadress:  Linda 3, Jõhvi EE 41535
Tegevusaadress: Metsapargi 16, Kohtla-Järve EE 30324
telefon: 335 0756

2. Õppekavarühm -Arvutikasutuse õppekavarühm -0611. (Vastavalt ISCED –F 2013 haridus-ja koolitusvaldkondade klassifikatsioonile)

3. Õppe kogumaht, h auditoorne, praktiline ja iseseisev töö: (akadeemiline tund):

90 tundi, millest: 80 akad.tundi, 10 akad.tundi iseseisev töö.

4. Õppe alustamise tingimused ja sihtgrupp – Kursusele registreerumine.

 • isikud, kellel on soov saada ja omandada digiteadmisi ja oskusi;
 • algajad arvutikasutajad;

5. Eesmärk –digioskuste tõstmine ja praktikas kasutamine.

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • kasutab kaasaegse maailma digivõimalusi (e-riik, e-teenused, post, digilugu, digiallkiri jne)
 • töötab tekstiredaktoriga, kasutab elektroonsed tabelid ja diagrammid
 • vormistab effektiivselt oma töö erinevate meediaallikate abil.

7.   Õppesisu

I MOODUL:

 • Infotehnoloogia roll ühiskonnas ja võimalused ökonoomikas, hariduses jne;
 • E-valimised, e-riik, e-teenused.
 • Töötamise alused operatsioonisüsteemiga: töölaud, töö akendega, korv, seaded, otsing;
 • Pikaajaline programmide ja failisüsteemide haldamise failisüsteem: failide loomine, kustutamine, kopeerimine, muutmine, ümberpaigutemine, ümbernimetamine;
 • Arvutihiire-ja klaviatuuri kasutamine;
 • Dokumentide arhiveerimine;
 • Tekstiredaktori funktsioonide ülevaade: dokument, fail, lehekülg, tekst, šrift, sümbolid, kujundus jne;
 • Tüüpilise dokumentide töödeldamine – töödokumentide koostamine (CV, motivatsioonkiri, kaaskiri, töögraafik jne);

II MOODUL:

 • Tööde vormistamine meedia ja video abil;
 • Töö tüüpiliste tabelitega;
 • Dokumentide otsing Internetis;
 • Digiturundus (faktid, reklaam, turundus);
 • E-teenused: E-riik, panga teenused, digilugu, eneseteenindus, tööportaalid (Eesti Töötukassa, www.cv.ee);
 • Smart-ID;
 • ID-kaardi kasutamine ( DigiDoc programmide paigaldamine, digiallkiri) ;
 • E-post, isiklik/tööpost, e-kirjade lugemine ja saatmine, dokumenti ja failide lisamine);
 • Informatsiooniohutuse mõiste ;
 • Isikuandmete kaitse seadus .

8. Õppemeetodid

Digioskuste arendamise koolitus hõlmab nii teoreetilist  kui ka praktilist osa. Praktiline osa- osalejaid kaasatakse aktiivselt tegevustesse: aktiivõppe meetodite abil (praktiliste ülesannete lahendamine, testid, arutelud jms). Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.
9. Õppekeskkond

Grupis luuakse positiivne ja usalduslik õhkkond, mis motiveerib osalejaid õppimiseks.

Koolitus toimub SVS-L Koolituskeskuses, mis tegeleb täienduskoolituse ja ümberõppe korraldamisega täiskasvanutele aastast 1996.

Kõik õppeklassid on varustatud täiskasvanutele mõeldud toolide ja laudadega vähemalt 13-15 osalejale, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta (lauapind on piisava suurusega, et koolitatavad saaksid märkmeid teha). Õppekassides on juurdepääs internetivõrku ning samuti on võimalus kasutada WIFI võrku. Õppetöö läbiviimiseks saab kasutada arvutit, audio-ja videotehnikat, projektorit. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Tagatud on ohutu õpikeskkond. Õppeklassid vastavad töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Hoonesse sisenemisel on olemas abiks kaldtee. Liikumispuudega isikutele on tagatud vaba ja turvaline ligipääs koolitusruumidesse. Hoones on olemas liikumispuudega inimestele invatualettruumi. Majas on avtomaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteem ja vidovalve.

SVS-L Koolituskeskus asub kergesti ligipääsetavas kohas. Bussipeatus on umbes 300  meetri kaugusel. SVS-L Koolituskeskus korraldab koolitusi Kohtla-Järvel, Jõhvis, Kiviõlis, Sillamäel, Narvas, Tallinnas.

10. Hinnang

Koolituse  lõpetamise eelduseks on iseseisva töö (kodutöö) sooritamine, s.h lõputöö sooritamine omandatud teadmiste põhjal.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium

Iseseisev ja kodutöö Õppilane sai tööga toime
Lõputöö omandatud teadmiste põhjal Õppilane sai tööga toime -omandas vajalikke oskusi ja kasutab neid

11. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid- osalemine auditoorses töös vähemalt 75% ja kõikide nõutud tööde (iseseisev töö/ kodutöö/ lõputöö) sooritamine.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija osales koolitusprotsessis  vähem kui 75% ja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

12. Koolitajate kvalifikatsioon- vastav kõrgharidus, töökogemus.

error: Content is protected !!