Ettevõtluse alused (äriplaani koostamisega)

Õppekavarühm : juhtimine ja haldus
Õppe kogumaht: 210  akadeemilist tundi, millest  160 akad.tundi –kontaktõpe ja  50 akad.tundi – iseseisev töö.
Õppekeel: vene
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused : algajad ettevõtjad,  kes soovivad ettevõtlusega alustada ning kes vajavad sellel alal teadmisete ja oskuste omandamist, samuti abi äriplaani koostamisel.
Õppe alustamise tingimused: keskharidus
Eesmärk: Koolituse lõppuks on õppija omandanud teadmisi ja oskusi oma ettevõtte/firma asutamist,  koostab ja kirjutab äriplaani.
Õpiväljundid:

 • omab ettekujutuse ettevõtluse tegutsemisest;
 • teab seadusi ja õigusakte, mis reguleerivad ettevõtlust  Eestis;
 • hindab riske, mis kaasnevad ettevõtlusega;
 • teab ettevõtte tugiprogramme;
 • omab teadmisi äriidee loomisest kuni tema realiseerimiseni;
 • koostab ja kirjutab äriplaani.

Õppe sisu: Antud koolitus annab võimaluse teadmiste ja oskuste omandamiseks ettevõtluse alal; äriplaani koostamiseks ja kirjutamiseks. Õppijad tutvuvad õigusaktidega, EV äriseadustikuga ja oskavad planeerida oma kulud ja tulud. Koolituse lõppuks teavad õppijad, millest alustada ja kuhu edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks, samuti rahalise toetuse saamiseks.
Teemade lühikirjeldus:

 • Ettevõtlus. Milleks ja miks?
 • Kes on hea ettevõtja? Eneseanalüüs ja motivatsioon
 • Ettevõtluse planeerimine. Millest alustada?
 • Ettevõtte rajamise etappid (registreerimine, tegevusluba, litsentsid)
 • Äriplaani väljatöötamine ja koostamine
 • Tooted ja teenused, turundus
 • Seadused ja õigusaktid
 • Tööõigus (erinevad lepingud ja nende sõlmimineи их заключение, poolte ja õigused ja kohustused, töötasu, tööaeg jne.)
 • Raamatupidamise alused, maksundus
 • Finantsplaneerimine ja toetusprogrammid
 • Töökeskkond-tööohutus ja tervishoid

Õppemeetodid:
Koolituse käigus õppegruppis kohandatakse aktiivõppe meetodid: praktilised ülesanded, diskussiioonid, arutelud, situatsioonide analüüs, mängud jne. Õppijad nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja kirjutamise osas.
Õppekeskkond:
SVS-L Koolituskeskus AS alusatas oma tegevust 1996. aastal. Asub aadressil Metsapargi 16, Kohtla-Järve. Koolituskeskus omab isiklikku õppe-materiaalset baasi: õppeklaasid, loengusaalid, arvutiklassid ja töökojad, mis vastavad kõigile kaasaegsetele nõuetele.
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (arvuti, projektor, mugavad õppelauad ja toolid vähemalt 13 osalejale, interneti ühendus). Õppeklassid on avarad ja kergesti tuulutavad.
Õppematerjalid:
Koolituse õppematerjalid on hinna sees.
Koolituse osaleja jaoks koostatakse eraldi mapp tänapäevase jaotusmaterjalidega.  Kasutatakse lektori originaal-jaotusmaterjale. Õppematerjalid sisaldavad  ka praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku.
Nõuded õpingute  lõpetamiseks:
Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% kontaktõpest ja esitama kõik nõutud iseseisvad tööd, sh esitama ja kaitsma oma äriplaani.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Iseseisev töö Õppija saab hakkama tööga
Äriplaani koostamine ja kaitsmine Õppija:

-teab äriplaani koostamise nõudeid

-töötab äriideed välja

-kirjutab tulevikud arenguplaanid

-esitab ja kaitseb äriplaani

- kaitseb oma seisukoha argumenteeritult

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% kontaktõpest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend koolituse osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% kontaktõpest ja koolituse käigus ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Koolitaja kompetentsus
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas.

error: Content is protected !!