Keevitaja algõppe

SVS-L AS Koolituskeskus  

Täienduskoolituse õppekava nimetus:           Keevitaja algõppe koolitus
Õppekavarühm:                    mehaanika ja metallitöö
Õppekeel:                              vene keel
Õppevorm:                            Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus – tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks, kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood:                                 Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht:                      Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus:          Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine:             http://www.svsl.edu.ee/uploads/2017/01/svslquality-EST-2017
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides.  Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele.  On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda.
Koolituse praktiktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 16 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta  sealhulgas 8  käsikaarkeevituse töökohta (ISO 4063 järgi111), 7 poolautomaatkeevituse töökohta(ISO 4063 järgi 131,135), 3 gaaskeevituse töökohta (ISO 4063 järgi 311) ja 2 töökohta keevitamiseks argoonis (ISO 4063 järgi 141). Metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala.
Keevituskabiinid on varustatud ventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, kaitsekiiver ja kindad
Keevitustöökoda on varustatud vajalike tööriistade ja kaitsevahenditega. Igale koolitusel osalenule antakse individuaalne koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid 
Ette valmistada konkurentsivõimelisi spetsialiste, koolitada välja vastavalt Euroopa standardile EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135, 141 ja 131), ISCO: 7212.
Õppekava  eesmärkideks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks metallitööga seotud ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kursuse teemad: Õpiväljundid:
Sissejuhatus erialasse
Töökeskonna ohutus ja esmaabi
Materjalide tundmine
Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine
Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast
Keevitusalased normatiivaktid ja standardid
Majanduse põhimõisted ja ettevõtluse alused Tööseadusandluse alused.
Infotehnoloogia ja asjaajamine alused
Keevituse alused
Eritehnoloogia
Luksepatööd
Tehniline mõõtmine
Õppepraktika
Keevitus CO2 keskkonnas (ISO 4063 jargi 135)
TIG keevitus - ISO 4063 järgi: 141
Elektrikeevitus (ISO 4063 jargi 111)
Gaasikeevitus (ISO 4063 jargi 311)
Lõpueksam: test ja praktiline töö
-          Tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste vallas, töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada,kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid, esmaabi üldisi põhimõtteid ja oskab anda esmaabi, looduslike ja ühiskondlike protsesside vahelisi seoseid ning seoseid oma kutsealaga,  üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid, jäätmekäitluse vajadust ja jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid
-          Tunda elektriohutuse ja tuleohutuse üldpőhimőtteid
-          Peab teadma elektrotehnika aluseid
-          Tunneb pőhilisi kasutatavaid keevitusmaterjale, teada nende kasutusala ja kohanduvust
-          Teab materjalide füüsikalisi ja mehhaanilisi omadusi
-          Oskab valida antud tingimustesse sobivaimad keevitusmaterjalid
-          Teadma metallitöö aluseid
-          Tehnilise joonestuse aluseid, jooniste ja skeemide lugemise eeskirju
-          Põhiteadmised keevitusest, keevitusviisidest, keevisõmbluste erinevatest tüüpidest, kasutatavatest keevituspositsioonidest ja detailide ettevalmistamisest keevitamiseks
-          Erinevaid keevituse tehnoloogiat ja töötada erinevate seadmetega
-     Metallitöö aluseid
-     Metallide üldandmeid ja nende omadusi
-     Metallide termilise töötlemise aluseid
-     Keevitamise tehnoloogiat
-     Teada deformatsioonide ja pingete tekkimise pőhjuseid ning mooduseid nende ennetamiseks ja kőrvaldamiseks
-     Keevituse defekte ja meetodeid nende ennetamiseks ja kőrvaldamiseks
-     Töö printsiipe ja ülesehitust, keevitusseadmete tehnilisi iseloomustusi
-     Teostama keskmise raskusega detaile ja sőlmede keevitusi
-     Őieti kasutama keevitamisel detailide soojendusreziimi
-    Hooldama őigesti keevitusseadmeid
-     Ennetada deformatsioonide ja defektide teket ja osata neid kőrvaldada
-     omandab teadmised lukksepatöödest: raiumisest, viilimisest, lõikamisest, õgvendamisest ja painutamisest, neetimisest, puurimisest ja keermetamisest, lihvimisest ja poleerimisest, lukksepatööde tegemise tööriistadest, tööriistade teritamisest ja hooldamisest, mõõteriistade kasutamisest, tasapinnalisest ja ruumilisest märkimisest.
-      Märkida toorikuid, kasutada erinevaid kontroll- ja mõõteriistu, valmistada lihtsamaid tooteid, kasutades erinevaid lukksepa töövõtteid, kasutada ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid
-          Omandada eelmainitud keevituse tehnoloogiatega.
-          Peale koolituskursuse läbimist annab koolitatav teoreetilise eksami ning täidab praktilise ülesande. Koolituskursus näeb ette teadmiste ja oskuste omandamise järgmiste tööde täitmiseks
Keevitusviisid I – kasutades ühte või kahte alljärgnevatest :
·   elektroodkeevitus - valida keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 111,
·   MIG või MAG keevitus - valida keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 135,
·   TIG keevitus - keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 141
gaaskeevitus - keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 31
Keevitamise oskus I kvalifikatsioonitasemel (valida 1 alljärgnev variant):
·   keevitamine kahel punktis  3.1  nimetatud keevitusviisidest plaatide nurk- ja põkkliiteid vähemalt asendis PF ning pööratavat toru asendis PA vastavalt keevisõmbluse kvaliteeditasemele C (visuaalne kontroll) standardi EVS EN 25817 järgi
·   keevitamine ühel punktis 3.1 nimetatud keevitusviisidest vastavalt standardile EVS EN 287 kehtiva atesteerimistunnistuse olemasolu vähemalt plaadi põkkliite PF kohta
Peab olema valmis keevitaja I taseme kutseeksami sooritamiseks

Koolituse sihtrühm:
Koolitusele võetakse vastu, kellel on vähemalt põhiharidus, loogiline mõtlemine, kohusetundlikus ja hea nägemine.

Vastuvőtutingimused:
Õppuril peab olema põhiharidus, hea tervislik seisund, koostöövõime, otsustusvõime ja iseseisvus, õppimisvõime, vastutustunne, koormustaluvus, pinge –ja sterssitaluvus, avaldus őpilaselt vői tööandja suunamiskiri
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):     320 a.t.- sh:
120 а. t. – auditoorne töö
192 а. t. – praktilist tööd
8 а. t. – lõpueksam
Nõuded kursuse lõpetamisel:                                 Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav".
Kursuse läbimisel väljastatav dokument      
Kursuse lõpus saab õppija tunnistuse, koolituse lõpetamise kohta koos hinnetega.
 

Koolitaja nimi Koolitaja kompetentsust
Vassili Petrov Kõrgharidus
Tallinna Polütehniline Instituut - Leningradi Loode
Polütehniline Instituut, keevitusinsener-mehhaanik,
keevitustööstusseadmed ja tehnoloogia
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 44 a
Stanislav Koroljov Kõrgharidus
Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeister
Töökogemus täiskasvanute koolitajana - 18 a

Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324
tel. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182
svslkoolits@gmail.com
www.svsl.edu.ee

error: Content is protected !!