Keevitaja algõppe koos sert.

SVS-L AS Koolituskeskus

Täienduskoolituseõ ppekava nimetus: Keevitaja algõppe koolitus Õppekavarühm: mehaanika ja metallitöö
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus –  tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks,  kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood: Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus: Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine: http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides. Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele. On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda.
Koolituse praktiktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 16 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta sealhulgas 8 käsikaarkeevituse töökohta (ISO 4063 järgi111), 7 poolautomaatkeevituse töökohta(ISO 4063 järgi 131,135), 3 gaaskeevituse töökohta (ISO 4063 järgi 311) ja 2 töökohta keevitamiseks argoonis (ISO 4063 järgi 141). Metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala.
Keevituskabiinid on varustatud ventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, kaitsekiiver ja kindad
Keevitustöökoda on varustatud vajalike tööriistade ja kaitsevahenditega. Igale koolitusel osalenule antakse individuaalne koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid Ette valmistada konkurentsivõimelisi spetsialiste, koolitada välja vastavalt Euroopa standardile EN 9606-1 (ISO 4063: 111, 135, 141 ja 131), ISCO: 7212.
Õppekava eesmärkideks on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks metallitööga seotud ettevõtetes ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. Koolituse läbinu sooritab kursuse lõpus Keevitaja III taseme eksami.

Kursuse teemad: Õpiväljundid:
Sissejuhatus erialasse Töökeskonna ohutus ja esmaabi Materjalide tundmine

Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine

Põhiteadmised elektrist ja elektrotehnikast

Keevitusalased normatiivaktid ja standardid

Majanduse põhimõisted ja ettevõtluse alused Tööseadusandluse alused.

-          Tööandja ja töövõtja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse, tööõnnetuste ja kutsehaiguste vallas, töökeskkonna ohutegureid, oskab neid vältida või nende mõju vähendada,kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõudeid, esmaabi üldisi põhimõtteid ja oskab anda esmaabi, looduslike ja ühiskondlike protsesside vahelisi seoseid ning seoseid oma kutsealaga, üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid, jäätmekäitluse vajadust ja jäätmekäitluse keskkonnasäästlikke põhimõtteid

-          Tunda elektriohutuse ja tuleohutuse üldpőhimőtteid

-     Peab teadma elektrotehnika aluseid

Infotehnoloogia ja asjaajamine alused Keevituse alused
Eritehnoloogia Luksepatööd Tehniline mõõtmine Õppepraktika
Keevitus CO2 keskkonnas (ISO 4063 jargi 135)
TIG keevitus - ISO 4063 järgi: 141 Elektrikeevitus (ISO 4063 jargi 111)
Gaasikeevitus (ISO 4063 jargi 311) Lõpueksam: test ja praktiline töö

 • Tunneb pőhilisi kasutatavaid keevitusmaterjale, teada nende kasutusala ja kohanduvust
 • Teab materjalide füüsikalisi ja mehhaanilisi omadusi
 • Oskab valida antud tingimustesse sobivaimad keevitusmaterjalid
 • Teadma metallitöö aluseid
 • Tehnilise joonestuse aluseid, jooniste ja skeemide lugemise eeskirju
 • Põhiteadmised keevitusest, keevitusviisidest, keevisõmbluste erinevatest tüüpidest, kasutatavatest keevituspositsioonidest ja detailide ettevalmistamisest keevitamiseks
 • Erinevaid keevituse tehnoloogiat ja töötada erinevate seadmetega
 • Metallitöö aluseid
 • Metallide üldandmeid ja nende omadusi
 • Metallide termilise töötlemise aluseid
 • Keevitamise tehnoloogiat
 • Teada deformatsioonide ja pingete tekkimise pőhjuseid ning mooduseid nende ennetamiseks ja kőrvaldamiseks
 • Keevituse defekte ja meetodeid nende ennetamiseks ja kőrvaldamiseks
 • Töö printsiipe ja ülesehitust, keevitusseadmete tehnilisi iseloomustusi
 • Teostama keskmise raskusega detaile ja sőlmede keevitusi
 • Őieti kasutama keevitamisel detailide soojendusreziimi
 • Hooldama őigesti keevitusseadmeid
 • Ennetada deformatsioonide ja defektide teket ja osata neid kőrvaldada
 • omandab teadmised lukksepatöödest: raiumisest, viilimisest, lõikamisest, õgvendamisest ja painutamisest, neetimisest, puurimisest ja keermetamisest, lihvimisest ja poleerimisest, lukksepatööde tegemise tööriistadest, tööriistade teritamisest ja hooldamisest, mõõteriistade kasutamisest, tasapinnalisest ja ruumilisest märkimisest.
 • Märkida toorikuid, kasutada erinevaid kontroll- ja mõõteriistu, valmistada lihtsamaid tooteid, kasutades erinevaid lukksepa töövõtteid, kasutada ohutuid töövõtteid ja kaitsevahendeid
 • Omandada eelmainitud keevituse
 • Peale koolituskursuse läbimist annab koolitatav teoreetilise eksami ning täidab praktilise ülesande. Koolituskursus näeb ette teadmiste ja oskuste omandamise järgmiste tööde täitmiseks

Keevitusviisid I – kasutades ühte või kahte alljärgnevatest :

 • elektroodkeevitus - valida keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 111,
 • MIG või MAG keevitus - valida keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 135,
 • TIG keevitus - keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 141 gaaskeevitus - keevitusprotsess ISO 4063 järgi: 311 Keevitamise oskus I kvalifikatsioonitasemel (valida 1 alljärgnev variant):
 • keevitamine kahel nimetatud keevitusviisidest plaatide nurk- ja põkkliiteid vähemalt asendis PF ning pööratavat toru asendis.

Koolituse sihtrühm: Koolitusele võetakse vastu, kellel on vähemalt põhiharidus, loogiline mõtlemine, kohusetundlikus ja hea nägemine. Koolituse läbinu sooritab Keevitaja III taseme sertifikaadi eksami ja seejärel eksami vastavalt standardile EN 9606-1 (EN 287-1)
Vastuvőtutingimused: Õppuril peab olema põhiharidus, hea tervislik seisund, koostöövõime, otsustusvõime ja iseseisvus, õppimisvõime, vastutustunne, koormustaluvus, pinge –ja sterssitaluvus, avaldus őpilaselt vői tööandja suunamiskiri
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):320 a.t.- sh:
120 а. t. – auditoorne töö
192 а. t. – praktilist tööd
8 а. t. – lõpueksam
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav". Edukas õppija saab peale koolituse lõpu ja sooritatud eksameid Keevitaja III taseme sertifikaadi ja sooritades lisaeksami puhul saab eurosertifikaadi.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument Kursuse lõpus saab õppija tunnistuse, koolituse lõpetamise kohta koos hinnetega.

Koolitaja nimi Koolitaja kompetentsust
Vassili Petrov

Kõrgharidus

Tallinna Polütehniline Instituut - Leningradi Loode Polütehniline Instituut, keevitusinsener-mehhaanik, keevitustööstusseadmed ja tehnoloogia

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 44 a

Stanislav Koroljov

Kõrgharidus

Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeister

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 18 a

Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324
tel. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslkoolitus@gmail.com      www.svsl.edu.ee

error: Content is protected !!