Keevitaja täiendõppe koolitus (111 MMM; ettevalmistusega sertifitseerimiseks)

Õppekava nimetus Keevitaja täiendõppe koolitus (111 MMA; ettevalmistusega sertifitseerimiseks).
Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö
Õppekava koostamise alus Kutsestandard „Keevitaja“, tase 4
Õppekeel vene keel
Eesmärk Valmistada ette konkurentsivõimelisi spetsialiste, koolitada välja vastavalt Euroopa standardile
EN 9606-1 (ISO 4063: 111).
Õpiväljundid Koolituse lõpuks keevitaja:  tunneb keevitusel kasutatavaid materjale; kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS); kasutab käsikaarkeevituse  tööviise vastavalt püstitatud ülesandele; tunneb keevitusõmblustele esitatavaid kvaliteedinõudeid; teab keevituses üldlevinud defekte ning oskama neid ennetada ja kõrvaldada; oskab organiseerida oma töökohta; järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid; teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
Sihtrühm   vähemalt 18-aastane isik, kellel on põhiharidus
Õpingute alustamise tingimused Koolitusele võetakse vastu isukud, kes on läbinud ja edukalt lõpetanud keevitaja algtaseme koolituse või omavad vähest keevitaja töökogemust või pole ammu töötanud keevitusalal ning soovivad värskendada või täiendada oma teadmisi ja oskusi. Kolituse lõpuks koolitatav peab olema valmis sooritama eksamit keevitaja EVS-EN-9606-1 (EVS-EN-287-1) oskustunnistuse saamiseks.
Õppe kogumaht 160 akadeemilist tundi, millest:

  • 40  ak.t. - teoreetiline õpe
  • 112 ak.t -praktika õppebaasis
  • 8 ak.t – lõpueksam
Õppekeskkond Õppetöö viiakse läbi SVS-L Koolituskeskuse ruumides asukohaga Metsapargi 16, Kohtla-Järve. Keevitaja koolituse teoreetiline õpe toimub keevitaja eritehnoloogia klassis, milles on 15 õppekohta (63 m²). Koolituse praktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 15 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta  sealhulgas 8  käsikaarkeevituse töökohta (ISO 4063 järgi 111), 7 poolautomaatkeevituse töökohta (ISO 4063 järgi 131, 135). Metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala. Keevituskabiinid on varustatud äratõmbeventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, keevitusmask, kaitsekiiver ja kindad
Õppematerjalide loend Koolitaja poolt loodud õppematerjalid, sobiva raskusastmega.
Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid.
Õppe sisu
Teema nimetus Sisu lühikirjeldus
I . Teoreetiline õpe -40 ak.t
1.1. Töökeskkonna ohutus
1.2 Materjalide tundmine
1.3 Keevitusalased normatiivaktid ja standardid
1.4 Tööseadusandluse alused
1.5 Tehniliste jooniste lugemine ja eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine
1.6 Eritehnoloogia
Töötervishoid ja tööohutus. Tööseadusandluse alused. Individuaalsed kaitsevahendid. Oma töökoha korraldamine. Keevisliidete põhitüübid. Põhiliste ohutegurite määratlemine, tundmine, vältimine ja kõrvaldamine. Metallide füüsilised ja keemilised omadused. Keevitusmaterjalide markeerimine ja valik. Keevitusalased normatiivaktid ja standardid (EVS -EN 9606-1, EVS- EN -287-1). Sertifikaatidel esitatav informatsioon. Keevitusprotsesside kontroll (EN -970 , EVS- EN -5817 ,  EVS- EN- 288 ).  Ohutusnõuded keevitamisel. Tehniliste jooniste lugemine.
Eskiiside valmistamine, analüüsimine ja kirjeldamine. Läbilõiked, ristlõiked, vaated. MMA  keevituse seadmed. Keevitusmaterjalid. Keevitustehnika keevitamisel erinevates asendites. Õmbluse täitmise võtted. Pealesulatuse liigid. Pealesulatusvõtted. Põkk‐ ja nurkõmbluste keevitamine. Keevitus erinevates ruumilistes asendites. Detaili servade ettevalmistamine.
Detailide kokkusobitamine, traageldamine. Välimised ja sisemised defektid.
Defektide tekke põhjused ja nende vältimine. Defektide parandamise võtted.
Deformatsioonide tekkimise põhjused ja nende vältimine. Keevisõmbluste kontrolli meetodid.
II. Praktika õppebaasis- 112 ak.t Praktika käigus arendab kutseoskuseid ja hoiakuid, süvendab teadmisi, oskusi ja vilumusi keevituse erinevate valdkondade osas.  Praktika hõlmab: käsikaarkeevitamine – (111 MMA), plaatide nurkõmblusi asendites PA, PB ja PF ja plaatide põkkõmblusi asendis PA, PC, PF,  roostevaba või süsinikteras toru asendis PA, PH, H-L045 lähtuvalt WPS-ist ja kvaliteeditasemest B, keevitusalased standardid ja juhendid, EVS- EN 9606-1. Teeb valmis tootele järeltöötluse, eemaldades pindadelt pritsmed, šlaki jm ebapuhtused.
Lõpueksam: 8 ak.t Test ja praktiliste ülesannete sooritamine.
Lõpueksam koosneb teoreetilisest osast (testist, mis sisaldab teemasid standardist EVS EN 9606-1 ) ja praktilisest tööst.
1.      Teoreetiline eksam sisaldab teemasid: keevitaja töökoha organiseerimine, tööohutus, keevitusseadmed, keevitustehnoloogia ja tehnika, keevitusmaterjalid, 111 MMA keevitus, keevisõmblused, materjalide deformatsioon, keevituse defektid.
2.      Praktiline töö:   keevitab omal valikul vajalikud näidised  111 MMA,  plaatide nurkõmblusi asendites PB ja PF ning plaatide põkkõmblusi asendis PB, PF ja PC, toru asendis PH või H-L045  vastavalt  EVS- EN 9606-1 ja  kvaliteeditasemest  B.
Õppemetoodika kirjeldus Õppegrupis luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond. Koolitusel on ettenähtud teoreetilised loengud ja praktilised harjutused,  mis arvestavad koolituse sihtrühma ja nende õpioskusi. Kasutamisel on erinevad meetodid: loengud,  diskussioonid, näitlikustamine, praktika. Koolitus on praktilise suunitlusega, toimub praktiline keevitamine töökojas lektori/instruktori juhendamisel. Lektor annab igale osalejale tagasiside.
Õpitulemuste hindamise viis (hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) Hindamismeetod: 1.  Test 2.  Praktiline töö

Hindamiskriteerium: 1.   Test on edukalt sooritatud vähemalt 50%. 2.   Koolitatav edukalt keevitas plaatide nurkõmblusi ja  põkkõmblusi  vastavalt EVS -EN 9606-1, EVS -EN -ISO -5817.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija osales koolitusprotsessis  vähem kui 80% ja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
Koolitaja kvalifikatsioon Koolitaja, kellel on vastav haridus või on olemas vähemalt kolmeaastane töökogemus samas valdkonnas.

Vassili- Väino Petrov. Kõrgharidus: Tallinna Polütehniline Instituut,  Leningradi Polütehniline Instituut, keevitusseadmed ja tehnoloogia. Alates 1997.aastast keevituserialaste loengute läbiviimine, SVS-L Koolituskeskus.  Töökogemus  üle 50 aasta.

Stanislav Korolev. Kesk-eri haridus: Leningradi Industriaalne- Pedagoogiline Tehnikum, keevitustehnik-tehnoloog tootmisõpetuse õppemeiste. Täiskasvanute koolitaja, 6.tase. Töökogemus  üle 25 aasta.

 

Täpne  koolitusvajaduse maht määratakse vestluse või proovitöö alusel. Koolituse mahtu on  võimalik valida (vt.tabelis):

 

Nr.

 

Õpetatavad ained

Õppe kogumaht (ak.t)
160 120 80 40 24
1. Töökeskonna ohutus 8 8 4 4 2 Arvestus
2. Materjaliõpetus 4 4 2 1 1 Arvestus
3. Eritehnoloogia 16 16 8 4 2 Eksam
4. Tehniline joonestamine, skeemide
ja jooniste lugemine
4 4 4 1 1 Arvestus
5. Elektrotehnika alused 4 4 2 1 1 Arvestus
6. Tööseadusandluse alused 4 4 2 1 1 Arvestus
7. Õppepraktika 112 72 50 20 8 Arvestus
8. Lõpueksam: test ja praktiline töö 8 8 8 8 8 Eksam