Korteri Ühistu

SVS-L AS Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava nimetus: KORTERIÜHISTU ESIMEHE KOOLITUS Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus – tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks, kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood:Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus: Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine:http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et/
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides. Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele. On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda.

Kõik õpilased saavad individuaalsed õppematerjalid, mis on spetsiaalselt kohandatud täiskasvanute koolituse läbi viimise jaoks. Igale koolitusel osalenule antakse koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid: Ette valmistada kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti, kellel on välja kujunenud iseseisva töö oskused ja saaks edukalt hakkama korteriühistu esimehena või aktiivse korteriühistu juhatuseliikmena.
Lühike kirjeldus koolituse sisust ja õpiväljunditest:

Kursuse teemad: Õppeväljundid:
Korteriühistu juhtimine Korteriühistu esimees- Füüsilisest isikust ettevõtja

Korteriühistu raamatupidamise alused

Arvutiõpetus

Töökaitse ja meditsiiniline esmaabi Tööseadusandluse alused Kokkuvõtlik eksam

-          Korteriühistu tegevust reguleerivaid seadusi ja normatiivakte

-          Korteriühistu asjaajamise põhitõdesid

-          Juhtida  korteriühistut  ja  suunata  korteriühistu  tegevus  arengu suunas

-          Mõista  ja  kasutada  seaduseid  ja  normatiivakte  ühe  või  mitme korteriühistu juhtimisel

-          Kontrollida raamatupidamise tegevust Kinnisvara (ehitise, selle konstruktsioonide ja tehnosüsteemide) remondi- ja hooldustööde; haljastus-ja krundihooldustööde kavandamine. Objekti tehniline ülevaatus ja hoolduspäeviku täitmine

-          Ehitistes,     selle     konstruktsioonides     ja     tehnosüsteemides kasutatavate materjalide tundmine

-          Tehnilised mõõtmised

-          Ehitistele seisukorrale hinnangu andmine

Koolituse sihtrühm: Kes soovivad omandada erialasi teadmisi ja oskusi, et neid realiseerida tööturul kvaliteetse korteriühistu esimehena. Koolitus on kasulik ka neile, kes töötavad sel alal juba ammu.
Vastuvőtutingimused: Koolitusele registreerimine avalduse alusel, Tööandja suunamiskirja alusel.
Õppe kogumaht:(akadeemilistes tundides):240 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
136 а. t. – auditoorne töö
96 а. t. – praktilist tööd
8 а. t. – lõpueksam
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtud ained täies mahus, sooritanud kõik õppekavas ja aineprogrammides ettenähtud eksamid ja arvestused hindele (vähemalt) "rahuldav" ja lahendama testülesande (miinimum 70% peab olema õigeid vastuseid) ja kursusetöö kaitsmine.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):Kursuse lõputunnistus koos hinnetelehega. Kui õppija ei täitnud õppekava nõudeid või täitis need vaid osaliselt, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest. Kui õppija ei sooritanud kokkuvõtvat eksamit või arvestust, siis talle väljastatakse Tõend kursuse lõppemise kohta.

Koolitaja nimi: Koolitaja kompetentsus:
Oleg Sertak Kõrgharidus

Sillamäe Juhtimise Instituut, ettevõtete kommunaalmajanduse organiseerimine ja juhtimine Sankt-Peterburi Riiklik Majandus ja Inseneri Ulikool, tööstusmanagment

Sillamäe Kutsekool, tehnik-elektrik, keevitaja

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 17 a

Galina Kisseljova Kõrgharidus

Tartu Ülikool, ökonomist

Kohtla-Järve Polütehnikum,  raamautupidaja

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 12 a


Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324

tel. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslskr1@gmail.com  www.svsl.edu.ee

error: Content is protected !!