SVS-L Koolituskeskuse täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse alused

1.ÜLDSÄTTED

1.1. See dokument reguleerib täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse aluseid ja sätestab sisemise õppekorralduse reeglid (edaspidi - Reeglid) SVS-L Koolituskeskuses, võttes asluseks EV Täiskasvanute koolitusseaduse ja täienduskoolituse õppekorraldusega seotud õigusaktid.

1.2. Täienduskoolitamise all mõistame täiskasvanute koolitamist, ümberkoolitamist ja kvalifikatsiooni tõstmist tasemevälise õppekava alusel.

1.3. Reeglite eesmärgiks on kaasa aidata õppedistsipliini tugevdamisele, koolituse korraldamisele teaduslikul alusel, õppe aja ratsionaalsemale kasutamisele, õppeprotsessi tõhususe tõstmisele ja teabe edastamisele õppetöö kohta, selleks avaldatakse kogu teave koolituskeskuse interneti leheküljel.

1.4. Käesolevate Reeglite rakendamisega seotud küsimusi lahendatakse koolituskeskuse administratsioni poolt temale antud volituste piires.

1.5. Täiskasvanute täienduskoolituse õppekorralduse alused ja käesolevad Reeglid kinnitatakse koolituskeskuse direktori poolt.

2. ÕPPETÖÖ KORRALDAMISE KORD

2.1. Õppetunnid, arvestused, eksamid, konsultatsioonid viiakse koolituskeskuses läbi vastavalt tunniplaanile (eksamite kavale), mis on koostatud õppekava alusel  ja direktori poolt allkirjastatud. Kursused toimuvad aastaringselt.

2.2. Kursuste mahud määratakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund võrdub 45 minutiga. Kursuse üldine maht määratakse eraldi iga täienduskoolituse õppekava jaoks ja sisaldab endas teoreetilisi, praktilisi õppetunde ja iseseisvat tööd. Õppekeeleks kursustel on vene  või eesti keel. Igas täienduskoolituse õppekavas viidatakse,  mis keeles toimub koolitus.

2.3. Tunniplaan koostatakse reeglina kursuse täieliku mahu peale mitte hiljem, kui 5 päeva enne õppetöö algust grupis.

2.4. Õppetundide läbiviimiseks vastavalt õppekavadele, moodustatakse õppegrupid või kinnitatakse individuaalne õpetamine. Õppegruppide kooseis kinnitatakse koolituskeskuse direktori või koolituse tellija poolt.

2.5. Iga õppija kohta peetakse individuaalset  osavõtmise arvestust tundidest. Õppejõud täidavad sätestatud vormis päevikut, kuhu märgitakse vastavalt päeviku pidemise juhendile õppetunni kuupäeva, teemat, tundide arvu ja märgitakse kohalolijaid ja puudujaid.

2.6. Pärast õppetegevuse algust peab õpperuumides olema tagatud vaikus. Katkestada õppetunde ja lühendada nende tunniplaanis sätestatud pikkust ei ole lubatud. Vajalike õppevahendite, seadmete ja tehniliste vahendite ettevalmistamist peab õppeosakond korraldama enne õppetundide algust.

2.7. Koolituskeskusel on õigus ära jätta koolituskalendris märgitud kursuseid, kui koolituse läbiviimiseks ei saa kokku ettenähtud õppijate arv.

3. TÄIENDUSKOOLITUSE KURSUSTELE VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Dokumentide vatuvõtt koolituseks ja kursuste kuulajate registreerimine täienduskoolituse programmide järgi toimub terve  aasta jooksul õppegruppide komplekteerimise alusel.

3.2. Vastuvõtt koolitusele toimub avalduse täitmise teel kirjalikult, elektrooniliselt või telefoni teel, mis on ette antud koolituskeskuse internetilehekülje kontaktandmetes, kui õppekavas ei ole ette nähtud teistmoodi. Kursustele võib samuti registreeruda koolituskeskuse esinduses.

3.3. Regitreermise tulemuste alusel koostatakse kursuse kuulajate esialgne nimekiri.

3.4. Enne kursuse algust sõlmivad kuulajad kirjaliku koolituslepingu, maksavad selle kinni või esitavad ettevõtte garantiikirja tasumise kohta. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada pass või muu isikut tõendav dokument.

3.5. Kursuse alguses esimesel päeval registreeruvad kuulajad osavõtjate esialgses nimekirjas, kinnitades sellega õppima asumist ja kantakse direktori käskkirjaga koolitusel osalevate õppijate nimekirja.

3.6. Mõnedel juhtudel toimub õppija registreerimine kursusele eelnevate teadmiste testimise või praktilise töö täitmise alusel.

3.7. Avalduse esitamisel peab õppima asuja tähelepanelikult tutvuma dokumentidega, mis reglementeerivad koolitustegevust keskuses.

3.8. Isikul, kes soovib läbida koolitust, on õigus saada täiendavat teavet kursuse läbiviimise  kohta koolituskeskuse koduleheküljelt.

3.9. Õppima asujatele edastatakse teave koolituse kuupäeva, koha ja aja kohta, hiljemalt viis päeva enne koolituse algust.

4. ÕPPIJATE PÕHILISED KOHUSTUSED

4.1. koolituskeskuse õppijad on kohustatud:

4.1.1. kinni pidama koolituskeskuse põhikirjast, käesolevatest Reeglitest, täitma muid seadusandlusest ja õppija ning koolituskeskuse vahelisest lepingust tulenevaid kohustusi;

4.1.2. täitma õppeprotsessi jooksul koolituskeskuse administratsiooni ja õppejõudude korraldusi, juhendeid ja ettekirjutusi;

4.1.3. omandama teoreetili teadmisi, praktilisi oskusi ja kaasaegsi uurimismeetodeid valitul erialal, täitma etteantud tähtaegadel õppekavades ja -programmides ettenähtudigat liiki ülesandeid;

4.1.4. külastama õppetunde vastavalt tunniplaanile.

4.1.5. Kohustuste mittetäitmiseks, sh ilma mõjuva põhjuseta, loetakse järgmised juhud:

- õppetundi mitteilmumine;

- õppetundi hilinemine;

- õppetunnist lahkumine enne tema lõppu.

Õppetundi mõjuva põhjusega mitteilmumise korral on õppija kohustatud esimesel võimalusel teavitama sellest õppeosakonda ja õppetundidesse ilmumise esimesel päeval esitama õppeosakonda dokumendid õppetundides mitte osalemise kohta. Haigestumise korral esitab õppija vormikohast arstitõendit. Kui õppija ei esita õppetundides mitteosalemise (õppetundi hilinemise, õppetunnist enne selle lõppu lahkumise) põhjuste mõjuvust kinnitavaid dokumente, siis sõltumata tema selgitustest loetakse õppetundi mitteilmumine mittemõjuvaks.

Õppija avalduse alusel on koolituskeskuse direktoril (tema poolt volitatud juhil), võttes arvesse õppeedukust ja konkreetseid mõjuvaid asjaolusid, õigus määrata sellise õppija jaoks tundide külastamise vaba plaani. Seejuures on õppija kohustatud täitma kõik kontrollivaid töid ettenähtud tähtaegadel.

4.1.6. austama õppejõudude ja teiste koolituskeskuse töötajate ning koolituskeskuses õppivate isikute au ja väärikust:

Õppejõud omab õigust eemaldada õppetööst õppija ebatsensuurse käitumise tõttu. Õppejõud on kohustatud sellest teavitama koolituskeskuse juhtkonda pärast õppetunni lõppemist;

4.1.7. hoidma koolitukeskuse vara, võtma meetmeid tarvitusele varalise kahju vältimiseks, hüvitama materiaalset kahju, mis põhjustatud süülise tegevuste tulemusel;

4.1.8. Koolitukeskuse ruumides ja territooriumil on keelatud tarvitada alkoholi, narkootilisi ja toksilisi aineid;

5. TÄIENDUSKOOLITUSE KURSUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

5.1. Õppijad võidakse kursuselt välja arvata sätestatud kohustuste mittetäitmise eest.

5.2. Isiklikul soovil dokumendi (avalduse) alusel.

5.3. Mõjuval põhjusel (haigestumine ja muud dokumentaalselt tõendatud põhjused).

6. ÕPPETASU MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD

6.1. Tasumise tingimused reguleeritakse koolituskeskuse (Koolituse täitja) ja õppija (Koolituse tellija) vahel sõlmitud tasuliste teenuste osutamise lepinguga.

6.2. Pooled peavad lepingu sõlmima ja Tellija peab tasuma õppimise eest hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

6.3. Pikaajaliste õpingute korral poolte kokkuleppel võib võib õppijale olla antud võimalus tasuda koolitust  osade kaupa.

6.4. Tasumine toimub ülekandega lepingus toodud arveldusarvele või sularahas kassasse.

6.5. Koolituse eest mittemaksmise korral ei lubata õppijat kokkuvõtvale atesteerimisele ja talle ei väljastata dokumenti koolituse läbimise kohta.

6.6. Koolitustelt puudumine ei vähenda õppetasu suurust.

6.7. Kui leping on sõlmitud ettevõttega (organisatsiooniga), siis ei kuulu õppetasu suurus avaldamisele.

6.8. Juhul, kui õppija tegi ettemakse koolituse eest ning koolituskeskus ei avanud õppegruppi,  tagastatakse ettemaks täies mahus.

6.9. Koolituskeskus (raamatupidamine) edastab õppija poolt tehtud makse alusel andmed sätestatud vormis Maksu- ja Tolliametile.

7. TÄIENDUSKOOLITUSES OSALEMISE JA LÄBIMISE KOHTA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

7.1. Kõigi õppekavas ettenähtud nõuete eduka täitmise korral väljastatakse õppijale Tunnistus kursuse lõpetamise kohta.

7.2. Kui õppija ei täitnud õppekava nõudeid või täitis need vaid osaliselt, siis väljastatakse Tõend osavõtu kohta täienduskoolituse kursusest.

7.3. Kui koolituskursus ei näe ette õppetulemuste hindamist, siis väljastatakse Tõend täienduskoolituse kursuse läbimise kohta.

7.4. Kui õppija ei sooritanud kokkuvõtvat eksamit või arvestust, siis väljastatakse talle Tõend kursuse lõppemise kohta.

7.5. Tunnistusele ja tõendile kantakse järmised andmed:

- Täienduskoolitusel osalenud/läbinud isiku nimi ja isikukood

- Täienduskoolituse õppeasutuse nimetus ja täienduskoolituse läbiviinud õppeasutuse registreerimiskood

- Majandustegevuse teatise või tegevusloa registreerimisnumber

- Õppekava nimetus

- Täienduskoolituse läbiviimise aeg ja maht

- Tõendi või tunnistuse väljastamise koht ja kuupäev

- Tõendi või tunnistuse number

- Koolituse läbiviinud isikute nimed

7.6. Tunnistuses või selle lisas loetletakse saavutatud õpitulemused ja õpitulemuste saavutamise hindamise moodused (näiteks, eksam, test, praktiline töö vm.).

7.7. Tunnistus või tõend allkirjastatakse täienduskoolituse õppeasutuse juhi poolt.

7.8. Väljastatud tunnistused ja tõendid nummerdatakse.

7.9. Koolituskeskuses peetakse kõikide väljastatud tunnistuste ja tõendite registrit.

error: Content is protected !!