Haridustegevuse kvaliteedi hindamine

SVS-L Koolituskeskus (asutatud 1996. a) on õppeasutus, mis teostab:

 • koolitusi;
 • täiskasvanud elanikkonna:        eraisikute,        väikese      ja      keskmise      suurusega ettevõtete, haridusvaldkonna esindajate ja ümberkoolitamist;
 • kvalifikatsiooni tõstmist;
 • ettevalmistust professionaalseteks

Hinnates meie koolituse kvaliteeti mõistame selle all omaduste süsteemi, mis peegeldavad reaalselt saavutatavate haridusnäitajate vastavuse astet normatiivsete nõuetega (koolitamise standarditega, riiklike programmidega, kursuse programmiga jne), sotsiaalsete ja isiksuslike ootustega.

NÄITAJAD, MIS ISELOOMUSTAVAD SVS-L KOOLITUSKESKUSE HARIDUSTEGEVUSE KVALITEEDIHINDAMISE ÜLDISEID KRITEERIUME.

Üheks põhiliseks kvaliteedile vastavuse tingimuseks on meie tegevuse „läbipaistvus“, meie ametlikul koduleheküljel www.svsl.edu.ee avaldatud täielik ja kättesaadav teave kõikidele huvitatud isikutele

 • Meie koolitused on kättesaadav igale ühele
 • Me koolitame ja koolitame ümber
 • Me koolitame ja koolitame ümber erivajadustega inimesi
 • Me teeme koostööd tööandjatega

Keskuse töötajad ja õppejõud on kõrge kvalifikatsiooniga ning neil on vastav haridus, oskused ja huvitatus oma töö tulemustest

http://www.svsl.edu.ee/et/personal/

Meie partneritele, õppijatele ja meie teenuste vastu huvi tundvatele isikutele on tagatud koostöö telefoni teel, e-posti teel, ametliku kodulehekülje kaudu, sh on tagatud keskuse tööd parandavate ettepanekute tegemise võimalus.

http://www.svsl.edu.ee/et/kontakt/

Elektrooniliste pöördumiste läbivaatamise reeglid:

 1. Läbivaatamisele võetakse elektroonilised pöördumised SVS-L Koolituskeskuse pädevuse valdkonnas, mis on täidetud vastavalt juuresoleva Elektroonilise pöördumise suurus ei tohi ületada 2000 sümbolit.
 2. Elektrooniline pöördumine võib sisaldada avaldust, kaebust, ettepanekut või järelpärimist.
 3. Läbi SVS-L Koolituskeskuse ametliku kodulehekülje esitatud elektroonilised pöördumised suunduvad läbivaatamisele õppeosakonda. Keskus tagab pöördumiste objektiivse, igakülgse ja õigeaegse läbivaatamise.
 4. Pöördumine vaadatakse läbi päeva jooksul alates registreerimise päevast.
 5. Elektroonilist pöördumist ei vaadata läbi, kui:
  • puudub saatja nimi ja perekonnanimi;
  • on antud mittetäielik või vale postiaadress;
  • tekstis esinevad solvavat kõnepruuki;
  • tekst sisaldab ähvardust ametiisiku või tema pereliikmete elule, tervisele ja omandile;
  • tekstis puuduvad kirjavahemärgid, on kasutaud arusaamatuid lühendeid;
 1. Vastus pöördumise saatjale saadetakse vormi täitmisel toodud
 2. Pöördumise läbivaatamisel ei ole lubatud selles sisalduvate andmete, samuti kodaniku eraelu puudutavate andmete avaldamine ilma tema nõusolekuta.

SVS-L Koolituskeskuse tegevuse üldiseid kvaliteedi hindamise kriteeriume iseloomustavad näitajad, mis puudutavad haridustegevuse ellu viimise tingimuste mugavust

 1. Koolitusprotsessi materiaal-tehniline varustus ja seadmestatus
  • SVS-L Koolituskeskus asub hea asukohaga linnaosas 250 m kaugusel ühiskondliku transpordi Koolituskeskuse juurde viivad head juurdesõiduteed. Keskusega piirneval territooriumil (eravaldus pindalaga 1000 m2) on olemas puhas, korrashoitav, valgustatud parkla ja teed.
  • Keskuse hoones on kaasaegset õppklassi, 3 arvutiklassi, spetsiaalne klass keevitustehnoloogiate jaoks ja ehitajate klass. Kõikides klassides on ruumi vähemalt 15. õppija jaoks. Nad on varustatud kaasaegsete tahvlitega, projektoritega. On olemas võimalus kasutada multiprojektorit, telerit ja kaameraid. Toolid ja lauad on ettenähtud täiskasvanud õppijatele ja on paigutatud nii, et kõik õppijad näevad teineteist ja õppejõudu ning võivad vabalt suhelda.
  • Tootmiskorpuses on keevitus-, ehitustöökojad ja õmblustsehh. Keevitustöökojas on kabiini kaasaegsete seadmetega, tõmbe- ja surveventilatsiooniga: 8 kabiini käsikeevituse jaoks (ISO 4063 järgi 111), 7 kabiini poolautomaatse keevituse jaoks (ISO 4063 järgi 131,135), 3 gaaskeevituse jaoks (ISO 4063 järgi 311) ja 2 argooni keevitamise jaoks (ISO 4063 järgi 141). On olemas aparaat metalli lõikamiseks, kruustangidega tööpingid metalli käsitsi töötlemiseks jne. Töökoda on varustatud kõikide vajalike käsi tööriistadega ja kaitsevahenditega.
  • On olemas mugavad riietusruumid, pesemisvõimalused.
  • Kõik ruumid on remonditud meeldivas värvigammas. http://www.svsl.edu.ee/et/galerii/
 2. SVS-L Koolituskeskuses on võimalus läbida koolitusi või tõsta kvalifikatsiooni ka invaliididel ja piiratud tervislike võimalustega
 3. On olemas kaldteed, invawc ja käesoleval ajal on välja töötatud meetmete plaan õppeprotsessi organiseerimise edasiseks parendamiseks invaliidide ja piiratud tervislike võimalustega inimeste koolitamiseks SVS-L

Plaanis on üritused:

 • töö personaliga
 • töö invaühingutega
 • keskuse ruumide ligipääsetavuse tagamise parandamine ja neis ohutu viibimine
 • õppekavade ja koolitusprotsessi õppe-metoodiline tagamine
 1. Kõik õppematerjalid kohandatakse täiskasvanute eripäraga ning koolituskursuse eesmärkide ja ülesannetega. Materjalid töötatakse välja kindlatel teaduslikel-metoodilistel põhimõtetel, sellistel nagu – teaduslikus, kättesaadavus, süsteemsus, järjepidevus, tunnetuslike protsesside areng ja püüdlus pidevalt täiustamiseks. Õppe-metoodilise materjali väljatöötamisel võtame arvesse, et sellel peab olema:
  • esituse täielikkus
  • tugiorientiiride süsteem
  • kontrollülesannete süsteem
  • teatmeinfo

 • peab võimaldama valida materjali vastavalt individuaalsetele huvidele ja vajadustele
 • peab eeldama mitut õppimise mudelit materjali omandamiseks erinevatel tasemetel
 • peab esile tõstma sisu kohustusliku miinimumi, teatud standardit, mis individuaalsete õppeprogrammide kogu mitmekesisuse juures võimaldab saavutada ettevalmistuses samastatavat taset kindlate õppekavade järgi
 • peab sisaldama täiendavat materjali
 • peab sisaldama põhilist ja täiendavat materjali õppimiseks ja vastavalt kaks soovitusliku kirjanduse loendit: kohustusliku kirjanduse loend ja täiendava kirjanduse loend
 • peab sisaldama soovitusi õpetamise vormide, meetodite ja vahendite valiku kohta
 • peab sisaldama terminoloogilist sõnastikku – teatmikku

Igale õppijale komplekteeritakse individuaalne õppemapp, mis jääb õppija kasutusse ka pärast koolitust.

 1. Me ei kasuta õpetamisel stereotüüpseid lähenemisi ja põhimõtteid, püüame luua võimalusi õppija loominguliste võimete ja huvide
 2. Kasutame õppeprotsessis aktiivseid ja interaktiivseid õpetamise
 3. Anname viiteid kasulikele elektroonilistele teabeallikatele ja võrgulehtedele iseseisvaks õppimiseks. http://www.svsl.edu.ee/et/
 4. On tagatud tingimused individuaalseks tööks õppijatega
 • individuaalsed konsultatsioonid uurimistööde (kursusetööde) läbiviimisel, äriplaanide kirjutamisel ja kaitsmisel
 • individuaalsed konsultatsioonid õppijatele, kes vajavad täiendavaid õppetunde
 1. Õppeprogrammide edukaks realiseerimiseks töötame tihti väikestes gruppides
 2. Viime läbi  vestlusi  ja  aitame  õppekursuse  valikuga  seotud  küsimustega,  jagame  iseseisvaks uurimiseks reklaamvoldikuid.

SVS-L Koolituskeskuse tegevuse üldiseid kvaliteedi hindamise kriteeriume iseloomustavad näitajad, mis puudutavad rahulolu haridustegevuse kvaliteediga

Haridusteenuste  saajate  osakaal  küsitletute  üldarvust,  kes  on  rahul  SVS-L  Koolituskeskuse  materiaal- tehnilise varustatusega:

http://www.svsl.edu.ee/wp-content/uploads/2017/03/dolja_et.jpg

Haridusteenuste saajate osakaal  kusitletute uldarvust,  kes  on  rahul  SVS-L Koolituskeskuse osutatavate teenustega:
http://www.svsl.edu.ee/wp-content/uploads/2017/03/dolja_2_et.jpg

Haridusteenuste  saajate  osakaal  õppeteenuseid  saavate  küsitletute  üldarvust,  kes  on  valmis  soovitama organisatsiooni sugulastele ja tuttavatele:

http://www.svsl.edu.ee/wp-content/uploads/2017/03/dolja_3_et.jpg

Õppijate  küsitluse  tulemuste  alusel  õppeprotsessi  organiseerimise  kvaliteedi  küsimuste  osas  (jaanuar- veebruar 2016).

Uurimuse objektiks on järgmiste koolituskursuste õppijad:

 • professionaalne eesti keel
 • arvuti algkoolitus
 • keevitajate

Küsitlusest võtsid osa 210. õppijat. Küsitlemist korraldasid SVS-L Koolituskeskuse esindajad.

Kvaliteedi sisemine seire

 1. Regulaarne küsitluste läbiviimine õppijate hulgas

Ankeedid sisaldavad kümneid küsimusi, mis puudutavad õppeasutuse elu kõiki pooli – iga õppeaine õpetamise kvaliteet, õppematerjalide kvaliteet, hinnete objektiivsus, õpperuumide seisukord, töökodade töö jne jms. Igale esitatavale küsimusele panevad õppijad vastava hinde (reeglina üks kolmest või viiest – näiteks, väga hea, hea, rahuldav, mitterahuldav, väga halb, alla igasuguseid standardeid). Selliste ankeetide analüüs võimaldab meil hinnata iga õpetajat, muude töötajate tegevust ja õigeaegselt vastu võtta meetmeid.

 1. Õppeprogrammide sisemised hindamised

Me töötame riiklike ja euroopa professionaalsete haridusstandardite alusel väljatöötatud programmide alusel vastavalt EV seadusandluse nõuetega.

 1. Õppijate individuaalsete saavutuste hinnangud

Meie  asutuse  tasemel  on  õpetamise  kvaliteedi  hindamine  esindatud  kahe  protseduuriga:  kokkuvõttev saavutuste hindamine ja vahepealne (jooksev) hindamine sisemise kvaliteedi kontrollimise raames.