Tuletöö

SVS-L AS Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava nimetus: TULETÖÖ TEGEMISE KOOLITUS Õppekavarühm: Töökaitse
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus – tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks, kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood: Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus: Hinnakiri on välja toodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine:   http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et/
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides. Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele. On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda.
Koolituse praktiktiline õpe toimub koolituskeskuse keevitutöökojas, milles on 16 kaasaegsete seadmetega varustatud töökohta sealhulgas 8 käsikaarkeevituse töökohta (ISO 4063 järgi111), 7 poolautomaatkeevituse töökohta(ISO 4063 järgi 131,135), 3 gaaskeevituse töökohta (ISO 4063 järgi 311) ja 2 töökohta keevitamiseks argoonis (ISO 4063 järgi 141). Metalli gaaslõikamise aparaat (gaasilõikur) ja õpilastele ettenähtud keevitusdetailide ettevalmistusala.
Keevituskabiinid on varustatud ventilatsiooni ja kohtvalgustitega. Ohutuse tagamiseks on kõikidel õpilastel töökaitsevahendid: vastavad tööriided, kaitsekiiver ja kindad
Keevitustöökoda on varustatud vajalike tööriistade ja kaitsevahenditega. Igale koolitusel osalenule antakse individuaalne koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid Koolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Tuletöö on gaaskeevitustöö, elekterkeevitustöö, põlevvedelikuga metalli lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning gaasleegi kasutamine. Tuletööks nimetatakse ka muud tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.
Koolituse sisu ja math on koostatud vastavalt Siseministri määruse nr. 38 ”Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele”.
Õppesisu ja õpiväljundid

Kursuse teemad: Õpiväljundid:
1.Tuletöö ja selle tuleohtlikkus:
·         Tuletöö olemus ja liigid.
·         Tuletööga kaasnevad riskid.
·         Tulekahju olemus ja selle levik.
·         Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.

2. Ohutus tuletöö tegemisel
·         Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
·         Nõuded tuletöö tegemiseks.
·         Vajalikud tingimused tuletööks.
·         Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
·         Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
·         Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

3. Tegutsemine tulekahju korral
·         Käitumine tulekahju korral.

4.   Praktiline harjutus Kirjalik test

Tuletöö tegemise koolituse lõppedes on osaleja võimeline

·      võtma vastu otsuseid,

·    ta teab tuletöö tegemisele esitatavad nõuded: tuletöö kohale esitatavad üldnõuded, alaline ja ajutine tuletöö koht, tuletöö koha ettevalmistamine, tulekustutusvahendid tuletöö kohas

·         ta oskab tegimine tuletöö ja teab tuletöö tegemisele esitatavad nõuded, järelevalve tuletöö tegemise ajal, tuletöö lõpetamine

·         tuletööde tegijatele koolitus annab piisava ettevalmistuse täitmaks tuletööde tuleohutusnõudeid, vältimaks tulekahju ning tegutsemaks õigesti tulekahju puhkemisel

·         Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusregit

·         Tulekustutusvahendite kasutamine

Koolituse sihtrühm: Koolitus on suunatud spetsialistidele, kes puutuvad kokku igapäevaselt tuletöödega ja töötavad ohtlike gaaside, põlevvedelikega, keevituse vms, mis on plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad.
Vastuvőtutingimused: Koolitusele registreerimine avalduse alusel, tööandja suunamiskirja alusel.
Õppe kogumahtTeoreetilise őppetöö osakaal:  6 tundi Praktilise őppetöö osakaal:     2 tundi
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud minimaalselt vajaliku osa õppekavas kirjeldatud teemadest ja kui kirjaliku testi küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 70% ulatuses. Juhul kui kontroll sisaldab praktilist harjutust, sooritatakse lisaks kirjalikule testile praktiline harjutus vastavalt koolitaja poolt püstitatud kriteeriumitele
Kursuse läbimisel väljastatav dokument Koolituse läbinuile väljastatakse tuletöötunnistus. Tunnistus kehtib viis aastat. Uue tunnistuse saamiseks läbitakse uus koolitus

Koolitaja nimi: Koolitaja kompetentsus:
Vassili Petrov Kõrgharidus
Tallinna Polütehniline Instituut - Leningradi Loode Polütehniline Instituut, keevitusinsener-mehhaanik, keevitustööstusseadmed ja tehnoloogia
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 44 a
Ivan Jegorov Kõrgharidus
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Erakorralise meditsiini tehnik
Sisekaitseakadeemia Päästekolledž rakenduskõrgharidus) Narva Kutseõppekeskus Keevitaja 1
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui 3 a
Leonid Ponomarjev Kõrgharidus
Kõrgem inseneri tulekahju-tehnika kool
Töökogemus täiskasvanute koolitajana – rohkem kui 3 a

Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324
тел.335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslkoolitus@gmail.com          www.svsl.edu.ee