Дигитальные навыки для современного офисного работника.

Õppekava nimetus: Kaasaegse büröötöötaja digipädevused

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppe kogumaht kokku: 53 ak.t, millest 45 on auditoorne töö ja 8 ak.t iseseisev töö

Õppekava koostamise alus: Sekretär, 5 tase (B.2. 6 üldoskused, B.3.1 2 kompetentsid) ja Juhiabi, 6 tase kutsestandard (B.2.5 üldoskused)

Õppekeel: vene keel/eesti keel

Eesmärk: koolitusel omandab õppija digipädevused, mida saab rakendada igapäevases töös ja elus.

oskused tekstide töötlemisel ja tabelarvutuste tegemisel, esitluste loomisel ning kasutab kontoritöös sotsiaalset tarkvara ja pilvelahendused.

Õpiväljundid

 • kasutab MS Word ja MS Excel peamisi töövõtteid;
 • koostab esitlusi MS Power Point programmis;
 • kasutab grupitöös kaasaegsed pilvelahendused ja sotsiaalset tarkvara koostöövahendina.

Sihtgrupp: bürootöötajad, sekretärid ja kõik muu huvitatud isikud, kes soovivad täiendada või värskendada oma teadmisi.

Õppe alustamise tingimused: koolituse osalejad peavad omama  põhiteadmisi arvuti kasutamisest (failide avamine ja programmide käivitamine, elektronposti kasutamine, orienteeruma arvuti failisüsteemist).

Õppesisu:

MS Word (5 ak.t)

 • tekstiredaktori funktsionaalsed vahendid;
 • teksti sisestamine ja redigeerimine;
 • tabeli loomine;
 • elementide lisamine ja laadide kasutamine;
 • dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.

MS Excel(15 ak.t)

 • tabeli loomine (andmete redigeerimine, kopeerimine, teisaldamine);
 • töö lahtrite, ridade ja veergudega;
 • tabelitega töötamise standardsed vahendid (valemid, funktsioonid, arvutused);
 • andmetüübid ja andmete järjestamine;
 • diagrammi loomine (tulp-, sektor- ja joondiagramm);
 • tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
 • tabeli salvestamine ja väljatrükk.

MS Power Point (5 ak.t)

 • slaidide loomine ja kujundamine;
 • objekti ja multimeedia elementide lisamine;
 • erinevate animatsioonide kasutamine;
 • slaidide vaatamine ja haldamine;
 • esitluse läbiviimine.

Pilvelahendused ja sotsiaalne tarkvara (20 ak.t)

 • pilvelahendus kontoritöös (Google Drive, OneDrive, Dropbox vms) ja erinevad koostöövõimalused (ühised kalendrid, tööülesanded, kontaktid);
 • erinevad koostöövõimalused kolleegidega ja sotsiaalse tarkvara kasutamine töös (FB, LinkedIn jt);
 • videokonverentsides osalemine ja nende korraldamine (Zoom, Skype, Teams jt);
 • andmekorje (Google Analytics, Google Forms);
 • viirusetõrje.

Õppemeetodid: interaktiivsed loengud, praktilised harjutused, grupitöö.

Iseseisev töö: iseseisvate ülesannete lahendamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituskeskuse pakutavates õpperuumides või osaliselt Zoomis. Koolituskeskuse õpperuumid on avarad ja komplekteeritud täiskasvanutele mõeldud toolide ja laudadega, kaasaegse tehnikaga (projektor, tahvelarvuti/lauaarvuti). Kohvipausid on hinna sees.

Õppematerjalide loend: koolitaja poolt loodud jaotusmaterjalid sobiva raskusastmega. Õppematerjalid jäävad peale koolituse lõppu osalejatele ning on tasuta.

Nõuded koolituse lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

 • koolitusel osalemine vähemalt 80%;
 • õpimapi koostamine.

Hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul.

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
õpimapi koostamine iseseisvate tööde põhjal. õpimapp on koostatud korrektselt ja esitatud elektrooniliselt ning saanud koolitajalt positiivse tagasiside. Positiivse hinnangu saamiseks tuleb lahendada MS Excelis ülesanne, koostada presentatsiooni ja salvestada pilveteenuse kasutades.

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse lõpetamise tingimused on täidetud. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Koolitajate kvalifikatsioon: kõik koolitajad omavad töökogemust õpetatavas valdkonnas vähemalt kaks aastat ja täiskasvanute koolitamise kogemust.