Moodulid_B2

SVS-L  AS Koolituskeskus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus.

Õppe kogumaht ja moodulid

Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 250 on kontaktõpet (100 füüsilises õppekeskkonnas ja 150 tundi praktilist tööd füüsilises õppekeskkonnas) ja 200 tundi iseseisvat tööd.
I moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
II moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
III moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
IV moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
V moodul - 50 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 40 akadeemilist tundi isesisvat tööd.
Üks akadeemiline tund-45 minutit.
ÕPPE SISU
I mooduli teemad:
1.Haridus ja töö (Eesti haridussüsteem:  riiklikud ja eraõppeasutused,  koolivõrk.
Kohalik koolivõrk, selle korrastamine. Koolikeskkond ja -traditsioonid; noorteorganisatsioonid.
Kõrgkoolid, vastuvõtu tingimused, eriala valik, õppejõud, õppetöö korraldus. Üliõpilaste liidud ja nende tegevus. Vahetusõpilased. Välismaal õppimise võimalused.Täiend –ja ümberõpe täiskasvanutele.Õpioskused ja harjumused. Tasuline või tasuta haridus.Huviharidus);
2.Elukutse, amet ja töö (Töö valdkonnad, nende omapära.Teatud valdkonna elukutsed, ametid ja tehtevad tööd. Töö spetsiifika ja probleemide kirjeldamine, lahendamine. Tööandja ja töötaja suhted, lepingulised kohustused ja õigused.Töökeskkond, turvalisus. Vaidluste ja konfliktide lahendamine. Seisukoha, positsiooni avaldamine.  Töötajate ergutamine. Kiituste ja kaebuste käsitlemine.Töökoosolekute läbiviimine. Sõnavõtt, lühiettekanne koosolekul.
Tööjuhiste, vajalike dokumentide mõistmine);
3.Teenindus (Isik kui teenuste tarbija.Tarbimisühiskond.Erinevad kaubad, kauba grupid, tooted ja teenused.Erinevate kaupade ja teenuste pakkumine. Tarbija eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Interneti-kaubandus, telefonimüük.E-arved.Tarbija  õigused ja nende kaitsmine. Kaebuste, seletuste esitamine);

II mooduli teemad:
1.Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (Minu kodu on minu kindlus. XXI sajandi kodu.
Maa-, ja linnaelu plussid ja miinused. Abielu tüübid, põlvedevahelised suhted. Kohalik omavalitsus ja koostöö elanikega.Teenuseid pakkuvad organisatsioonid. Kaebuste, küsimuste ja nõuette rahuldamine.  Lahendust vajavad  probleemsed situatsioonid elukohas. Ettepanekud ja lahendusvariandid);
2.Enesetunne ja tervis (Millest sõltub meie tervis. Füüsiline ja vaimne tervis. Kahjulikud harjumused. Alkohol, tubakas ja muud  narkootikumid meie elus.Lubatud preparaadid, rahvameditsiini  ravimid tervise taastamisel. Tervis ja tervishoid. Terviseteenuste saamise, osutamise võimalused. Digiteenused. Telefoniravi. Erakliinikud, eraarstid. Arsti poole pöördumine. Häda, tervise rikke, õnnetusjuhtumi kirjeldamine.Erialaarstide vastuvõtt.
Tervisealastest küsitlustest info saamine, enda arvamuste, vaadate esitamine ja põhjendamine);
3.Vaba aeg ja meelelahutus (Vaba aja eelistused. Huvide, harrastuste ja meelelahutuste viisid.
Meedia, perioodilised väljaanded, internet, sotsiaalvõrgud,  filmi-ja teatrikunst. Teatud filmi, raamatu, kultuuri- ja spordiürituse esitlemine. Kultuuriüritused. Kultuuritarbimine.
Tuntud eesti kultuuri– ja ühiskonnategelased);

III mooduli teemad:
1.Sisseostud, hinnad (Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Vastumeelsus nende suhtes.Kaupade ja teenuste reklaam , reklaamiviisid. Tasumise viis, pangalaenud.
Jäe- ja hulgimüük. Ostja huvide kaitse).
2.Söök ja jook (Toidu tähtsus. Esmavajalikud toiduained ja nende mõju meie organismile.
Pere, kodukandi ja elukoha igapäevased ja pidulikud harjumused, lauakombed. Tervisliku toitumise vajadus, tähtsus ja põhimõtted. Eritoitumine. Toitained, nende ülesanded, tähtsus, vajadus. Taimetoitlane. Menüü koostamine, söögi-joogi valik, alkoholi tarbimine.
Lemmikrestoran, kohvik, menüü, teenindus, maitseelamused. Nõuanded retseptide kasutamisel, toiduvalmistamisel. Kaebused halvasti valmistatud toidu kohta. Eesti rahvustoidud.
3.Inimeste suhted ühiskonnas (Eesti kui osa Euroopa Liidust. Eesti haldusjaotus ja juhtimine.
Poliitika ja õigus. Eesti erakonnad. Valimised Eestis. Seadusandlik- ja täidesaatev võim. Eesti riigistruktuur, ametlikud ja mitteametlikud organisatsioonid, kodanike ühendused.. Nende liikmete õigused ja kohustused. Heategevus. Ühiskondlikud väärtused. Moraal, eetika. Kodaniku  ja inimõigused.
Era- ja töösuhete loomine ja sõlmimine. Aktiivne eluhoiak. Info hankimine, oma vaadeteesitamine, põhjendamine ja kaitsmine);

IV mooduli teemad:
1.Poliitika, aktuaalsed sündmused (Päevakajaliste sündmuste kohta info hankimine.Uudised, sündmused Eesti, Euroopa maastikul. Massimeedia mõju inimeste maailmataju kujundamisele.
Vaidlus, diskussioon päevakohasel teemal);
2.Majandus- ja õigussuhted (Eesti majandussüsteem ja õiguskord. Majandus, maksud, ettevõtluse vormid. Rahandus ja pangad. Oma firma loomine. Äriplaani, sihtrühm ja riskid. Sootsiaalsed suhted ja institutsioonid.Turvalisuse tagamine. Politsei, kohtusüsteemi tegevus. Pöördumine õiguskaitseorganite poole. Võitlus kuritegevusega. Aktuaalsed majanduselu küsimused, hinnang nendele, oma seisukoha väljendamine);
Keskkond, kohad, loodus, ilm (Aktuaalsed keskkonnakaitse probleemid. Keskkonna reostuse põhiallikad. Looduskaitse ja prügi sorteerimine. Loodushoid ja inimsõbraliku keskkonna säilitamine. Loomastik ja taimestik. Kliima globaalne soojenemine. Kodukandi muret tekitavad probleemid. Heakorrastus, elanike ettevõtmised);

V mooduli teemad:
1.Kultuur ja keeled, keelte õppimine (Eesti kultuur ja kultuuritraditsioonid.Kaasõpijate päritolumaa kultuur. Kultuurisündmusi Eestis jalgides vaatleja, osaleja, pooldaja rollis.
Kultuuride erinevused: kehakeel, miimika, žestid, sõnavara, liigutused, suhtumine, temperament, kasvatus, hoiakud jm. Võõrkeelte õppimine. Positiivse õpikeskkonna loomine. Keele iseseisev omandamine);
2.Reisimine, transport, vaatamisväärsused (Reisieelistused.Transpordivahendid ja liiklus.
Liiklusohutus. Kodukoha liiklemise võimalused.Pretensioonid, nõuded, kaebused reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral).
ÕPIVÄLJUNDID:

  • vestleb spontaanselt ja ladusalt, osaleb arutluses, selgitab ja põhjendab oma vaatenurka;
  • oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel;
  • suudab kiiresti haarata pikemate tekstide sisu ja valida asjakohaseid detaile;
  • suhtleb eesmärgipäraselt nii kõnes kui ka kirjas, järgides vastavaid kultuuritavasid;
  • oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt-ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi.
  • töötab erinevate tekstidega, mõistab neid, teeb üldistusi ja edastab üldsisu.
error: Content is protected !!