Ehitus-viimisleja

SVS-L AS Koolituskeskus

Täienduskoolituse õppekava nimetus:
 EHITUS-VIIMESTLEJA Õppekavarühm: ehitus ja tsiviilrajatised
Õppekeel: vene keel
Õppevorm: Kontaktõpe – loengud, praktiline koolitus – tehnilised võimaluste kasutamine koolituse läbiviimiseks, kuulajate aktiivne osalemine õppeprotsessis, ülesannete lahendamine.
Periood: Koolituse toimumise aeg on välja toodud koolituskalendris
Toimumiskoht: Metsapargi 16, Kohtla-Järve
Koolituse maksumus: Hinnakiri on väljatoodud koolituskalendris
Kvaliteedi tagamine: http://www.svsl.edu.ee/et/svs-l_quality_et/
Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetilist koolituse osa viiakse läbi kaasaegsetes koolitusklassides. Ruumid ja tehnika vastavad hügeeni- ja sanitaarnõuetele, tööohutusele. On võimalus kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on vastavalt mõõtmetele ja suurustele, et läbi viia koolitust täiskasvanutele. Klassiruumide sisustus on paigaldatud nii, et kõigil oleks mugav, üksteisele nähtavad ja oleks võimalik vabalt suhelda. Klassiruumis on palju õppematerjale ja ehitajaviimistleja töötehnoloogiate erinevaid näidiseid.
Koolituse praktiline õpe toimub tootmiskorpuse ruumides, kus on võimalik läbi viia ehitustöid ja ehitusobjektidel. (Sõlmitakse leping ehitusfirmaga)
Kõik õpilased saavad individuaalsed õppematerjalid, mis on spetsiaalselt kohandatud täiskasvanute koolituse läbi viimise jaoks. Igale koolitusel osalenule antakse koolitusmapp, mis jääb talle peale koolituse lõppu.
Õppekava eesmärgid Ette valmistada kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste ehituse alal, kes suudavad täita oma tööülesandeid kvaliteetselt nii üldehitus kui ka ehitus-viimistleja alal.

Kursuse teemad: Õppeväljundid:
Töö- ja keskkonnaohutus Joonistamine

Ehitamise alused Ehitusmaterjalid ja konstruktsioonid Ehitusmõõdistamine Renoveerimise alused Hüdroisolatsioonitööd Krohvimistööd Tasandustööd Maalritööd

Rullmaterjalide paigaldamine Plaatimistööd

Müüritööd Dekoratiivviimistlus Õppepraktika Tootmispraktika Eksam

 Koolituse lõpuks on õppija omandanud järgmised teadmised ja oskused:

-          tööandja ning töötaja õigusi ja kohustusi töökeskkonna ohutuse tagamisel;
                                                                               
-          peamisi ohuallikaid ehitusobjektil;
                                       
-          esmaabi üldisi põhimõtteid; üldisi keskkonnaprobleeme ja säästva arengu põhimõtteid;
                                                              
-          jooniste koostamisel kasutatavaid standardeid;
                 
-          jooniste vormistamise nõudeid (formaadid, mõõtkavad, joonte liigid jms);
                                                                                   
-          jooniste mõõtmestamise nõudeid;
                                         
-          ehitise ja ehitamise mõisteid ja olemust;
                                    
-          ehitise elutsüklit, ehitusprojekti olemust;
                                  
-          ehitusmaterjalide liigitust ja kasutusalasi;
                          
-          ehitusmaterjalide füüsikalisi, keemilisi ja mehaanilisi omadusi ning neid iseloomustavaid näitajaid;
                               
-          ehitiste konstruktsioone;
                                                          
-          geodeesia olemust ja tähtsust;
                                                
-          mõõdistamise ja märkimise üldreeglid ja põhimõisted;
   
-          erinevaid mõõteriistu ja märkimisseadmeid
                        
-          ehitusmälestiste ja -stiilide iseloomulikke tunnusjooni;
   
-          restaureerimise ja säästva renoveerimise põhimõtteid;
   
-          hüdroisolatsiooni otstarvet;
                                                     
-          hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldamise võtteid;
          
-          krohvitööde materjale;
                                                                    
-          krohvitööriistu, seadmeid ja vahendeid ning nende hooldamist;  
                                                                                           
- tasandustöödel ja pahteldamisel kasutatavaid materjale ning töövahendeid nende
 
erisusi sõltuvalt aluspinna tüübist ja ruumi otstarbest;
                                         
-          tasandussegude ja pahtlite liike ning kasutusala
      
-          värviõpetuse ja kujunduse aluseid;
                                                 
-          värvide ja teiste pinnakattematerjalide liike ja nende omadusi;
 

Koolituse sihtrühm:

Koolitus on suunatud inimestele, kes soovivad saada professionaalseid teadmisi ja oskusi, et neid realiseerida edukalt tööturul kui kvaliteetse ehitus-viimistlejana. Ehitus-viimistleja koolitus on ka kasulik sisekujundajatele, kes võivad lihtsalt ja edukalt ellu viia projekte oma tellija jaoks. Koolitus mõeldud ka neile, kes soovivad oma kodus ise teha remonti või palgata tööle ehitajaid, kelle tööd on tal siis võimalik jälgida ja hinnata. Samuti on kasulik neile, kes soovivad ise endale ehitada maja või suvilat.
Vastuvőtutingimused: Koolitusele registreerimine avalduse alusel,Tööandja suunamiskirja alusel.

Õppe kogumaht(akadeemilistes tundides):320 akadeemilist tundi, mis sisaldab:
120 а. t. – auditoorne töö
192 а. t. – praktilist tööd
8 а. t. – lõpueksam
Nõuded kursuse lõpetamisel: Kursus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas ettenähtudained täies mahus ja lahendanud testülesande, vähemalt miinimum 70% peab olema õigeid vastuseid ja edukalt sooritama praktilisetöö.
Kursuse läbimisel väljastatav dokument(tunnistus või tõend):    Kursuse  lõputunnistus antakse koos hinnetelehega.

Koolitaja nimi: Koolitaja kompetentsus:
Oleg Sertak Kõrgharidus

Sillamäe Juhtimise Instituut, ettevõtete kommunaalmajanduse organiseerimine ja juhtimine

Sankt-Peterburi Riiklik Majandus ja Inseneri Ulikool, tööstusmanagment

Sillamäe Kutsekool, tehnik-elektrik, keevitaja

Töökogemus täiskasvanute koolitajana – 17 a

Metsapargi 16, Kohtla-Järve 30324

тел. 335 0756, 5303 2522, 5304 0182

svslkoolitus@gmail.com    www.svsl.edu.ee

error: Content is protected !!